אספקת קלסרים

גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מ
מספר מכרז: ה(5)2010
תאריך פרסום : 06/10/2010
תאריך הגשה : 27/10/2010 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

מכרז מספר ה(5)2010

אספקת קלסרים

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לאספקת קלסרים, על-פי הפירוט המופיע 

 במסמכי המכרז.

  תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

  1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 5,000 ₪, בתוקף עד 

          לתאריך 10.1.2011 ובנוסח המפורט במסמכי  המכרז. ערבות שלא תהיה בנוסח המפורט 

          במסמכי המכרז עלולה לפסול את ההצעה.

   2.    על המציע לצרף אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה ועל ניהול ספרים לפי 

         חוק עסקאות גופים ציבוריים.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז ובהסתמך 

 על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן הגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

    2.   את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA-4 ,  ביד או  באמצעות 

         שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב 

        אצל מר יוסי מרציאנו.

   3.    על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

   4.    המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי , 27.10.2010 בשעה 12:00.

    5.   אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, 

         והוא  יהיה רשאי על- פי שיקול דעתו, לבחור במס' זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.