אספקת נייר טרמי למדפסות

דיקם עין חרוד
מספר מכרז: ה(6)2010
תאריך פרסום : 21/11/2010
תאריך הגשה : 15/12/2010 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

                                              

מכרז מספר ה(6)2010

אספקת נייר טרמי למדפסות

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לאספקת נייר רציף טרמי למדפסות,

על-פי הפירוט המופיע במסמכי המכרז.

  תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 10,000 ש"ח, צמודה למדד

   המחירים לצרכן. הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 1.5.2011, ובנוסח המפורט במסמכי המכרז.  

  ערבות שתהיה שונה מהנוסח של ערבות ההגשה המופיעה במסמכי המכרז, תפסול את ההצעה.

2. המשתתף במכרז יצרף אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה ועל ניהול ספרים לפי    

   חוק עסקאות גופים ציבוריים.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז ובהסתמך 

על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

 אופן הגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ להורדה"). 

     2.   את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או באמצעות שליח

          לתיבת  המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב 

          אצל מר יוסי מרציאנו.

    3.   על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

     4.   המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי, 15.12.2010 בשעה 12:00.

     5.    שאלות הבהרה ניתן להפנות לאיש הקשר על פי הפרטים המופיעים בסעיף 0.3.2 

           למכרז עד ליום ראשון 28.11.2010. תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו באופן מרוכז

            באתר האינטרנט של המוסד/דף הבית/ מדור מכרזים, עד לתאריך 5.12.2010.

  1. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, 

          והוא יהיה רשאי, על- פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.