קבלת שירותי ייעוץ ואבחון כלכלי עבור המוסד לביטוח לאומי

נבחרו מספר זוכים במכרז
מספר מכרז: מ(2003)2009
תאריך פרסום : 25/04/2010
תאריך הגשה : 09/06/2010 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 250  ש"ח

 

   מכרז  מס' מ(2003)2009

קבלת שירותי ייעוץ ואבחון כלכלי עבור המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי, באמצעות אגף השיקום, מבקש בזאת לקבל הצעות לקבלת שירותי ייעוץ ואבחון כלכלי, 

למבוטחי המוסד ברחבי הארץ .

המוסד מעוניין להקים מאגר ליועצים אשר יערכו אבחונים כלכליים, שירותי חונכות עסקית וייעוץ פיננסי עבור 

מבוטחיו, כחלק מהליך אבחון ושיקום  של המבוטחים.

תמצית תנאי הסף:

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 

לתקנות חובת המכרזים.

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת הצעות:

1.   ניתן להוריד את מסמכי המכרז מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

2. הגשת הצעה למכרז כרוכה בתשלום של 250 ₪ (שלא יוחזרו) באמצעות אתר התשלומים

    של המוסד בכתובת www.btl.gov.il. 

3.   את ההצעות למכרז יש להגיש בשלושה עותקים במעטפה סגורה אחת, ביד או באמצעות

    שליח, לתיבת המכרזים המוצבת בארכיב בקומה 2 בבניין המוסד לביטוח לאומי,  שדרות     

    וייצמן 13 ירושלים, אצל מר יוסי מרציאנו.

4.  המועד האחרון להגשת ההצעות - יום רביעי ­­­­­­­­­­­­­­­­­9.6.2010 בשעה 12:00.

5.  שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח על-פי המפורט במסמכי המכרז, עד ליום ראשון 16.5.2010 בשעה 12:00.

תשובות לשאלות ההבהרה תינתנה באתר האינטרנט של המוסד בכתובת הנ"ל  בתוך שבעה ימים ממועד זה.

6.         המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף המכרז 

        ו/או היקף העבודה שתימסר לזוכה במכרז, או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות.