הרחבת מאגר של עורכי דין לצורך ייצוג המוסד לביטוח לאומי בבית הדין לעבודה בערעורים על קביעות ועדות רפואיות - סניף נצרת

מספר מכרז: מ(2007)2006
תאריך פרסום : 09/04/2008
תאריך הגשה : 18/05/2008 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

מכרז מס' מ (2007) 2006

הרחבת מאגר עורכי דין
לצורך ייצוג המוסד לביטוח לאומי בערעורים על קביעות ועדות רפואיות-סניף נצרת


המוסד לביטוח לאומי (להלן – המוסד) מעוניין לקבל הצעות למתן שירותים של ייצוג משפטי בפני בית הדין לעבודה בערעורים על קביעות ועדות רפואיות באזור נצרת.

במחוז נצרת ייבחר עו"ד אחד ועוד שניים ישמשו כעתודה והכל בהתאם לתנאי הסף ולאמות המידה המפורטות במסמכי המכרז.

תקופת ההסכם:

תקופת ההתקשרות הינה ל- 24 חודש, ולמוסד עומדת זכות ברירה להאריך את משך ההתקשרות 3 פעמים בכל פעם לתקופה של עד 12 חודשים נוספים (סה"כ 60 חודשים).

תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז:

א. רישום מוקדם .יש לשלוח את הטופס המהווה נספח א' של המכרז  
    לפקס מס' 04-6027441 ולאשר קבלתו בטלפון 04-6027443.

ב. על המציע לצרף ערבות בנקאית או ביטוחית צמודה למדד המחירים לצרכן  
    לפקודת המוסד לביטוח לאומי בסכום של 5,000 ש"ח,בתוקף עד ליום 30.9.2008. 
    נוסח הערבות מופיע בנספח ב' המצורף למסמכי המכרז. 

   התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, אמות המידה לבחירת עורכי הדין,  
   ומשקלן של אמות המידה השונות מפורטים במסמכי המכרז ובהסתמך על  
   תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן הגשת ההצעות:

1. ניתן לעיין במסמכי המכרז או לקבלם החל מיום  13.4.2008 
   במשרדי הלשכה המשפטית המחוזית בנצרת לפי הפירוט המופיע במסמכי המכרז.   

2. לחילופין, ניתן לעיין ו/או להוריד את מסמכי המכרז מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

3. את ההצעות בצרוף טפסי המכרז,יש להגיש במעטפה סגורה ולמסור ביד  
    או באמצעות שליח בלבד,לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, 
   המשרד הראשי,שד' וייצמן 13 ירושליים,קומה 2 בארכיב,לידי מר יוסי מרציאנו. 
    על גבי המעטפה, יש לציין את שם המכרז ומספרו. 

4. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז: יום ראשון 18.5.20086 שעה 15.00. 
    המוסד לא יקבל הצעות שתגענה לאחר מועד זה.

5. בתאריכים 20.4.2008-24.4.2008, חג הפסח, המשרד הראשי יהיה סגור לקהל.


השגות והבהרות:


ניתן לבקש הבהרות או להגיש השגות על נוסח המכרז עד ליום רביעי 
30.4.2008 באמצעות פקס:  
02-6510010 . במסמכי המכרז.

יש לוודא בטלפון 02-6463066,כי הפניה התקבלה.

תשובות על שאלות הבהרה תינתנה באופן מרוכז באמצעות אתר האינטרנט של המוסז לביטוח לאומי בכתובת www/btl.gov.il (דף הבית מדור מכרזים) בתוך שבעה ימים ממועד זה.

אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לענות על הבהרות שתגענה לאחר מועד זה.