מתן שירותי איבחון וברירה (מיון) של עובדים

שתי חברות זוכות:
מכון אדם מילוא
וחב' טופ-שיא
מספר מכרז: מ(2007)2008
תאריך פרסום : 16/03/2008
תאריך הגשה : 30/04/2008 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

מכרז מס' מ (2007) 2008

שירותי אבחון וברירה(מיון) של עובדים

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות ממכונים פסיכולוגים העוסקים במיון עובדים, לצורך ביצוע אבחון וברירה של מועמדים לעבודה ושל עובדים, לתפקידים שונים במוסד - בסניפים ובמשרד הראשי .

 

משך תקופת ההתקשרות: 3 שנים עם אופציה להארכה בשתי תקופות נוספות, בנות שנה כל אחת.

 

תמצית תנאי הסף:

  1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 15,000 ₪, צמודה למדד המחירים לצרכן, הידוע ביום הגשת ההצעה. הערבות תהיה בנוסח המצורף למסמכי המכרז, ותהיה בתוקף עד ליום 30.9.2008. ערבות שלא תהיה בנוסח המצורף- תפסול את ההצעה.
  2. על המציע לצרף אישור מרו"ח, המעיד שהמחזור העסקי שלו בשנים 2005,2006,2007, בתחומי המיון וההערכה עומד על סך של 1,500,000 ₪ בשנה לפחות בממוצע.

 

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז: כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג- 1993.

 

אופן רכישת והגשת ההצעות:

1.       ניתן להוריד את  מסמכי המכרז מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

2.       בקשות הבהרה או שאלות בנושא המכרז ניתן להגיש לתחום מיון והערכת עובדים, באמצעות פקס שמספרו ,02-6524252 עד ליום חמישי 27.3.2008. תשובות לשאלות ההבהרה יינתנו באמצעות אתר האינטרנט של המוסד, באופן מרוכז, בתוך עשרה ימים ממועד זה. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות על פניות שיוגשו לאחר תאריך זה.

3.       את ההצעות יש להכניס למעטפה סגורה, המצורפת למסמכי המכרז, ולמסור ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הנמצאת במשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, קומה 2 בארכיב, אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו.

4.       המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום רביעי 30.4.2008 בשעה 15:00 .

 

אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והוא רשאי לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.