אספקת ציוד משרדי

גרפיטי שיווק וציוד בע"מ - בסלים באזור צפון ובאזור ירושלים
קרביץ (1974) בע"מ - בסלים באזורים מרכז ודרום
מספר מכרז: מ(2007)2009
תאריך פרסום : 31/01/2010
תאריך הגשה : 17/03/2010
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

                                              מכרז מספר מ(2007)2009

               אספקת ציוד משרדי (מודעה)

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לאספקת ציוד משרד לסניפי המוסד לביטוח לאומי ברחבי הארץ.

 תמצית תנאי הסף:

  1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בנוסח המצורף למסמכי המכרז, בתוקף עד לתאריך 31.7.2010. מציע שיגיש ערבות לא מקורית, או ערבות שאינה בנוסח המצורף למסמכי המכרז - הצעתו תיפסל על הסף.

סכום הערבות מפורט בסעיף 0.6.3 למסמכי המכרז.

  1. על המציע לצרף להצעה העתק תעודת רישום על היותו תאגיד הרשום ברשם החברות העוסק בייצור ו/או יבוא של המוצרים הכלולים במכרז זה.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

 אופן קבלת מסמכי הבמכרז

 מציעים העונים על כל תנאי הסף, יוכלו למצוא את תנאי הקבלה ואת הטפסים הדרושים למכרז, בראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

להורדת קובץ אקסל

  אופן הגשת הבקשות

1.       על המציע להגיש את הצעתו במעטפה סגורה ביד או באמצעות שליח 

     בלבד, למוסד לביטוח לאומי המשרד הראשי, שדרות ויצמן 13 ירושלים, 

     מיקוד 91909, לתיבת המכרזים בקומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו.

2.       המועד האחרון להגשת ההצעות - יום רביעי 17.3.2010 בשעה 12:00.

3.       לקבלת סיוע טכני במילוי כתב כמויות /תקליטור ניתן לפנות למר גיל 

      ארדמן בטלפון 09-9506711 שלוחה 207 , או בטלפון נייד 052-4503196, 

     בימים א'-ה' בשעות 8:00 – 17:00.

4.       שאלות הבהרה ניתן לשלוח למר אביתר אילן  בפקס' 02-6513916, או במייל evyatar@nioi.gov.il עד ליום רביעי 17.2.2010 בשעה 12:00. תשובות לשאלות יתפרסמו במרוכז באתר האינטרנט של המוסד בתוך עשרה  ימים ממועד זה.