אספקת דלקים ושירותים לכלי רכב של המוסד לביטוח לאומי

"דלק" - חברת הדלק הישראלית בע"מ
מספר מכרז: מ(2007)2011
תאריך פרסום : 10/08/2011
תאריך הגשה : 21/09/2011 בשעה: 12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 22/08/2011

  1. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה נדחה,  ליום רביעי, 21.9.2011 בשעה 12:00.
  2. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה למכרז זה נדחה ליום ראשון, 28.8.2011 בשעה 12:00. המועד האחרון למענה המוסד על שאלות ההבהרה נדחה ליום ראשון, 11.9.2011.
  3. בשאר תנאי המכרז אין שינוי.

 


 

                                                   מכרז  מספר מ(2007)2011

אספקת דלקים ושירותים לכלי רכב של המוסד לביטוח לאומי

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזה לקבל מחברות דלק ישראליות הצעות לרכישת דלקים 

  לתחבורה (בנזין וסולר), עבור כלי  הרכב של המוסד.

תמצית תנאי הסף:

1.   אישור על היות המציע חברת שיווק דלק הרשומה במרשם המנוהל על-ידי מינהל הדלק 

    במשרד התשתיות הלאומיות.

2.       המצאת ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח בנוסח המצורף למסמכי המכרז. 

     הערבות תהיה בסכום של 75,000 ₪, ובתוקף עד לתאריך 30.12.2011. ערבות שלא 

     תהיה בנוסח המצורף או ערבות שתהיה מצולמת יפסלו את ההצעה כולה.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז: כאמור במפרט שבגוף המכרז, 

 ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

 א.     אופן קבלת מסמכי המכרז:  את  מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ להורדה"). 

      הגשת הצעה אינה כרוכה בתשלום.  

ב.        אופן הגשת ההצעות: את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה בשני עותקים, לתיבת 

      המכרזים הנמצאת במשרד הראשי, שדרות ויצמן 13 ירושלים, בארכיב בקומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו.

ג.        המועד האחרון להגשת ההצעות:  יום רביעי 7.9.2011 בשעה 12:00. 

ד.       שאלות הבהרה: שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח לגב' ארץ אלמגור בדוא"ל eretsa@nioi.gov.il

     עד ליום ראשון 21.8.2011 בשעה 12:00. תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו באופן מרוכז באתר 

     האינטרנט של המוסד, עד ליום ראשון, 28.8.2011.

ה.      המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף המכרז, ו/או את 

     היקף העבודה שתימסר לזוכה במכרז, או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות.