הקמת מאגר של בתי מלון ובתי הארחה לארוח פעולות הדרכה ופעולות נוספות

המכרז בוטל. יפורסם מכרז חדש.
מספר מכרז: מ(2008)2011
תאריך פרסום : 18/05/2011
תאריך הגשה : 29/06/2011 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 25/05/2011
המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה למכרז זה נדחה ליום 
חמישי 2.6.2011 שעה 12.00. 
תשובות לשאלות ההבהרה תינתנה עד ליום חמישי 16.6.2011, 
כמפורט במסמכי המכרז. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה
ליום רביעי 29.6.2011 שעה 12.00. בשאר תנאי המכרז אין שינוי.

 

מכרז מס' מ (2008)2011

הקמת מאגר של בתי מלון ובתי הארחה לאירוח פעולות הדרכה ופעולות נוספות

 המוסד לביטוח לאומי מעוניין להקים מאגר של בתי מלון ובתי הארחה אשר יספקו 

שירותי אירוח בפעולות הדרכה (ימי עיון, השתלמויות, סדנאות, כנסים וכו') ושירותי

אירוח לצרכים נוספים אחרים, כמפורט במסמכי המכרז.

תוקף המאגר הינו לשלוש שנים. המוסד  לביטוח לאומי רשאי, להאריך,  על-פי שיקול

 דעתו, את תוקף קיום המאגר לשלוש תקופות נוספות, בנות שנה כל אחת.

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

  1. על המציע להמציא אישורים נדרשים, לפי חוק עסקאות וגופים ציבוריים תשל"ו -1976.
  2. על המציע להצהיר כי הוא מקיים הוראות כל דין לעניין ניהול בתי מלון או בתי 

         הארחה או כפר נופש.

הפירוט המלא והמחייב של התנאים המקדמיים להשתתפות במכרז, אופן בחירת הזוכים

וכללי המאגר, מפורטים במסמכי המכרז.

 אופן הגשת ההצעות:

1. ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם, ללא תשלום, מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

    * לעיון בנספח 2 - תעריפי נש"מ מעודכנים לאחסון וכלכלה בפעולות הדרכה - לחץ כאן.

2. שאלות הבהרה  למכרז ניתן להגיש עד ליום חמישי  26.5.2011 בשעה 12:00 

    באמצעות פקס 02-5375931 (יש לציין על גבי הפנייה לגב' סיגל אנקונינה) או 

    באמצעות דואר אלקטרוני   שכתובתו sigalan@nioi.gov.il, וזאת בהתאם לקבוע 

    במסמכי המכרז. תשובות לשאלות יפורסמו במרוכז באתר האינטרנט של המוסד/דף 

    הבית/מכרזים, תחת לינק לשו'ת, עד ליום חמישי 2.6.2011.

3. את ההצעות למכרז יש להגיש ביד או באמצעות שליח בלבד אל תיבת המכרזים של 

    המוסד לביטוח לאומי, במשרד הראשי בירושלים, שד' ויצמן 13, קומה 2 בארכיב, 

    אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ואת מספרו.

4. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז-  יום רביעי  15.6.2011, בשעה 12:00.

5. למוסד עומדת הזכות לשנות כל מועד וכל תנאי מתנאי המכרז, כל עוד לא חלף המועד 

   האחרון להגשת ההצעות. הודעה בדבר שינוי כאמור, תתפרסם באתר האינטרנט של 

   המוסד www.btl.gov.il/דף הבית/מכרזים.

6. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז ו/או החוזה, 

    יקבעו האחרונים.