יועצים לניהול - מינהל משאבי אנוש

נשלחו הודעות לזוכים
מספר מכרז: מ(2009)2008
תאריך פרסום : 30/04/2008
תאריך הגשה : 15/06/2008 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 300  ש"ח

 

מכרז  מס' מ' (2009) 2008

יועצים לניהול במינהל משאבי אנוש

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזה לקבל הצעות למתן שירותי ייעוץ, לצורך ביצוע עבודות בנושאים הבאים:

1.       הנדסת ייצור (ארגון ושיטות) ומכרזים

2.       הדרכה במחשוב ומחשוב מערכות שכר עידוד

3.       פיתוח ארגוני ופיתוח הדרכה

 

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1.            המצאת ערבות הגשה בנקאית מקורית בלתי מותנית בסך 10,000 ₪, צמוד למדד המחירים לצרכן, לקיום תנאי המכרז ובתוקף עד ליום 15.12.2008. נוסח הערבות יהיה זהה לנוסח המוצג בנספח 2 לטופס המכרז. ערבות שלא תהיה בנוסח הנ"ל תפסול את ההצעה.

2.             יש לצרף אישור תקף על ניהול ספרים ופנקסי חשבונות, עפ"י חוק 
עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו- 1976 .

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט המכרז, בהסתמך על האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג – 1993.

 א. רכישת מסמכי המכרז (שתי אפשרויות)

  1. במשרד הראשי בירושלים

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך 300 ₪, במשרדי המוסד לביטוח לאומי, שד' וייצמן 13 ירושלים, בקומה 5 חדר 506, בימים א-ה בשעות 15.00-9.00.


  1. באמצעות אתר האינטרנט של המוסד

ניתן להוריד את מסמכי המכרז ולשלם אותם, באתר האינטרנט, בדף הבית /אודות/ מכרזים.

באפשרות זו ניתן לשלם עבור מסמכי המכרז גם באמצעות  
            אתר התשלומים של המוסד לביטוח לאומי, בקישור המופיע בדף הבית.

ב.  את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה בעותק אחד (על-פי המפורט בסעיף 0.2.13.1 במסמכי המכרז) אל תיבת המכרזים המוצבת  בבניין המוסד לביטוח לאומי, שדרות ויצמן 13 ירושלים, בארכיב בקומה 2 ,אצל מר יוסי מרציאנו.

ג. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז - יום ראשון 15 ביוני 2008  בשעה 15:00.

ד. שאלות הבהרה ניתן לשלוח באמצעות פקס' למספרים המפורטים בסעיף 0.2.12 במסמכי המכרז, עד לתאריך 15.5.2008 בשעה 15:00 (המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה). תשובות לשאלות ההבהרה יינתנו  בתוך עשרה ימים מהמועד הנ"ל, ויפורסמו באופן מרוכז באתר האינטרנט של המוסד בדף הבית במדור מכרזים.

ה. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף המכרז, ו/או את היקף העבודה שתימסר לזוכה במכרז, או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות.