אבחון מתמכרים לחומרים פסיכואקטיביים (סמים ואלכוהול)

"עמותת הדרך"
מספר מכרז: מ(2009)2010
תאריך פרסום : 02/10/2011
תאריך הגשה : 07/12/2011 בשעה: 12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

מכרז מס' מ(2009)2010

אבחון מתמכרים לחומרים פסיכואקטיביים (סמים אלכוהול)

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל מגופים העוסקים באבחון מקצועי משולב, פסיכו סוציאלי ורפואי, 

 הצעות לאבחון מתמכרים לחומרים פסיכו אקטיביים (סמים ואלכוהול) בכל הארץ. האבחונים יבוצעו 

בשלושה אתרי אבחון (צפון, מרכז, דרום).

ניתן להגיש הצעות לאזור אחד, שניים או שלושה אזורים כשלכל אזור יש להגיש הצעה בנפרד, 

(בחוברת הצעה נפרדת) והכל כמפורט במסמכי המכרז.

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1.       ברשות  המציע אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 

      (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976.

2.       על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית בסך 15,000 ₪ לכל אזור ,לקיום תנאי 

      המכרז (ערבות הגשה). הערבות תהיה לטובת המוסד לביטוח לאומי ובתוקף עד 

      לתאריך 31.5.2012. 

     הערבות תוגש בנוסח המצורף למסמכי המכרז. כל שינוי בנוסח הערבות עלול לגרום 

     לפסילת ההצעה.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים  להשתתפות במכרז מופיע במפרט  שבגוף 

 

המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ להורדה"). 

          לעיון בדוגמת שאלון אינטק (נספח 2 בקובץ ה-PDF), לחץ כאן.

  2.     שאלות הבהרה למכרז, ניתן לשלוח בפקס' 02-5373121  עבור הגב' סימה חבר, או בדואר 

          אלקטרוניsimach@nioi.gov.il ,  עד ליום ראשון, 6.11.2011. תשובות  המוסד יועלו באופן מרוכז 

         באתר האינטרנט של המוסד שכתובתו צוינה לעיל, עד ליום  ראשון 20.11.2011. אין המוסד לביטוח 

          לאומי מתחייב לענות לפניות לאחר מועד זה.

   3.    את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה, בשלושה עותקים, על פי המפורט 

         בסעיף 1.8.4 למכרז ולמסור ביד או  באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, 

         המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין 

         את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

   4.   המועד האחרון להגשת הצעות – יום רביעי 7.12.2011 בשעה 12:00.

   5.   אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא יהיה 

        רשאי,  על- פי שיקול דעתו, לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.