ביצוע עבודות תרגום של מסמכים, תעודות, טפסים ומידע באתרי האינטרנט

3 חברות זכו במכרז:

1.  פרוטוקול שירותי משרד בע"מ 

2. ביירון סמינרס בע"מ  

3. חבר המתרגמים הבינלאומי בע"מ

 
מספר מכרז: מ(2010)2010
תאריך פרסום : 17/10/2010
תאריך הגשה : 10/11/2010 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

מכרז מס' מ (2010)2010

ביצוע עבודות תרגום של מסמכים, תעודות, טפסים ומידע באתרי האינטרנט

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזה לקבל הצעות לביצוע עבודת תרגום של מסמכים, תעודות, טפסים, דפי מידע 

 לאתרי האינטרנט וכיוצ"ב.

1. עיקרי התנאים המקדימים להשתתפות במכרז:

א.         המציע יצרף להצעה ערבות הגשה בנקאית מקורית בלתי מותנית, לקיום תנאי המכרז, בסכום של 

            10,000 ₪ (עשרת אלפים ₪) ובתוקף עד ליום 28.2.2011. על הערבות להיות בנוסח המוצג במסמכי 

           המכרז, ערבות שלא תהיה בנוסח זה תפסול את ההצעה.

ב.         המציע יצרף אישור תקף המעיד על היותו עוסק מורשה, ואישור תקף המעיד על ניהול  ספרי חשבונות 

            עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות), תשל"ו – 1976, ועל רישום במע"מ ומס 

            הכנסה.

פירוט מלא של התנאים המקדימים להשתתפות במכרז מופיע במפרט המכרז, בהסתמך על האמור בתקנה 

6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג – 1983.

2. אופן קבלת מסמכי המכרז

את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

3. אופן הגשת ההצעות

את ההצעות למכרז יש להגיש בעותק אחד במעטפה סגורה, המצורפת למסמכי המכרז, ולמסור ביד או 

באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים הנמצאת במשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, בקומה 2 בארכיב, 

אצל מר יוסי מרציאנו. על המעטפה יש לרשום את מספר המכרז בלבד.

המועד האחרון להגשת ההצעות– יום  רביעי 10.11.2010 בשעה 12:00.

4. כנס ספקים ושאלות הבהרה

שאלות הבהרה יהיה אפשר להגיש בכנס ספקים שיתקיים ביום שלישי, 26.10.2010 בשעה 10:30 במוסד 

לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שד' ויצמן 13 קומה 8.

ההשתתפות בכנס הספקים היא חובה, ומציע שלא ישתתף בכנס, הצעתו תיפסל.

תשובות לשאלות ההבהרה שיועלו בכנס הספקים יפורסמו במרוכז באתר האינטרנט של המוסד לביטוח 

לאומי www.btl.gov.il / דף הבית/ מדור מכרזים עד ליום שלישי, 2.11.2010.

5. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או היקף העבודה       

  שתימסר לזוכה במכרז, או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות.