הצבת מכונות צילום לשירות הציבור

קופי-דיל מיכון משרדי
מספר מכרז: מ(2011)2008
תאריך פרסום : 09/07/2008
תאריך הגשה : 10/08/2008 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מספר מ(2011)2008

הצבת מכונות צילום לשירות הציבור

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות להצבת מכונות צילום להעתקת מסמכים לשירות הציבור בפריסה ארצית, על-פי הפירוט שמופיע במסמכי המכרז.

 

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 5,000 ש"ח, 
    צמוד למדד
המחירים לצרכן. הערבות תהיה בתוקף עד יום 30.11.2008, ובנוסח  
    המפורט במסמכי המכרז.

2. על המציע לצרף אישור מרואה חשבון המוכיח שהוא בעל ניסיון במתן שירות 
    לגופים אחרים ב
שנתיים האחרונות, בסדר גודל של כ-250 אלף ₪, לכ-100 
    מכונות צילום בפריסה ארצית.

 

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

 

אופן הגשת ההצעות:

1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

2. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA4 ,  
    ביד או  באמצעות
שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד 
    הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה 
    יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

3. המועד האחרון להגשת הצעות - יום ראשון, 10.8.2008  בשעה 15:00.

4. שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח באמצעות פקס' 02-6510073 עד ליום 
    ראשון  20.7.2008.

תשובות המוסד יועלו באתר האינטרנט של המוסד, בתוך שבעה ימים ממועד זה. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה.

5. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל 
   הצעה אחרת, והוא
יהיה רשאי, על- פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או 
   לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.