ייצור, אספקה והתקנה של ריהוט ודלפקים

חב' ספיר תעשיות בע"מ
מספר מכרז: מ(2011)2010
תאריך פרסום : 25/03/2010
תאריך הגשה : 28/04/2010
סכום לתשלום: 0  ש"ח

  מכרז מס' מ(2011)2010
ייצור, אספקה והתקנה של ריהוט ודלפקים    

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לייצור, אספקה והתקנה של פרטי ריהוט נייד ודלפקים, עבור משרדיו ברחבי הארץ.

תמצית תנאי הסף:

1.    על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסך 15,000 ₪, בנוסח המצורף למסמכי המכרז, ובתוקף עד לתאריך 30.9.2010. מציע שיגיש ערבות לא מקורית, או ערבות שאינה בנוסח המצורף למסמכי המכרז - הצעתו תיפסל על הסף.

2.    כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 1976.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

את תנאי הקבלה למכרז ואת הטפסים ההדרושים להגשת המכרז,  ניתן להוריד מראש דף זה. 

מידע נוסף:

אופן הגשת הבקשות:

1.       על המציע להגיש את הצעתו במעטפה סגורה ביד או באמצעות שליח בלבד, למוסד לביטוח לאומי המשרד הראשי, שדרות ויצמן 13 ירושלים, מיקוד 91909, לתיבת המכרזים בקומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו. הגשת המסמכים אינה כרוכה  בתשלום.

2.       המועד האחרון להגשת ההצעות - יום רביעי 28.4.2010 בשעה 12:00.

3.       שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח למר גבריאל שמני בפקס' 02-6513916, או במייל gabish@nioi.gov.il  עד ליום חמישי  8.4.2010 בשעה 12:00. תשובות לשאלות יתפרסמו במרוכז באתר האינטרנט של המוסד בתוך שבעה  ימים ממועד זה.