הובלות וסבלות ארצי

סוסנה מובינג בע"מ
מספר מכרז: מ(2013)2009
תאריך פרסום : 14/10/2009
תאריך הגשה : 11/11/2009
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

מכרז מס' מ (2013)2009

                            ביצוע  שירותי הובלות וסבלות ארצי

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזה לקבל הצעות מחיר למתן שירותי סבלות והובלת טובין, על-פי המפורט בנספח ט' למסמכי המכרז, מהמחסן הארצי בהר טוב אל סניפי המוסד ברחבי הארץ,    וכן הובלות דומות בין סניפיו ובין אתרים אחרים.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

  1. על המציע לצרף להצעתו ערבות הגשה בנקאית או ערבות של חברת ביטוח ישראלית, בלתי מותנית לטובת המוסד, בסך 5,000 ₪ ובתוקף עד לתאריך 31.3.2010.   על הערבות להיות על-פי הנוסח המפורט בנספח ב' למסמכי ערבות, שלא תהיה בנוסח המצורף תפסול את ההצעה.
  2. על המציע לצרף אישור ניהול ספרים על-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.

הפירוט המלא והמחייב של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, מפורטים במסמכי המכרז.

אופן הגשת ההצעות:

1. ניתן לעיין ולהוריד את מסמכי המכרז ללא צורך בתשלום, מראש 

    עמוד זה ("קובץ להורדה").

2. את ההצעות למכרז יש להגיש ביד או באמצעות שליח בלבד 

   אל תיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, במשרד הראשי 

   בירושלים, שד' ויצמן 13, קומה 2 בארכיב, אצל מר יוסי מרציאנו. 

   על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ואת מספרו.

3. כנס ספקים יתקיים ביום ראשון 1.11.2009 בשעה 11:00 

    על-פי הפירוט המופיע במסמכי המכרז. ההשתתפות  בכנס חובה, 

    ומציע שלא יופיע הצעתו תיפסל.

4. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז - יום רביעי 

    11.11.2009 בשעה 12:00.

5. למוסד עומדת הזכות לשנות כל מועד וכל תנאי מתנאי המכרז כל 

    עוד לא חלף המועד האחרון להגשת ההצעות. הודעה בדבר 

   שינוי כאמור, תתפרסם באתר האינטרנט של המוסד www.btl.gov.il.

6. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור 

    במסמכי המכרז ו/או החוזה, יגברו האחרונים.