שירותי איתור וסיוע לחולי דימנציה באמצעות הפעלת מוקד ולחיצי מצוקה מבוססי מיקום

לא נבחר זוכה.
מספר מכרז: מ(2013)2010
תאריך פרסום : 17/03/2010
תאריך הגשה : 26/05/2010 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 25/04/2010
המוסד לביטוח לאומי מודיע כי המועד האחרון להגשת תשובות המוסד לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז זה נדחה ליום ראשון 9.5.2010. התשובות תפורסמנה באתר זה תחת לינק לש'ות (?). המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה ליום רביעי 26.5.2010 שעה 12:00. בשאר תנאי המכרז אין שינוי.

מכרז מספר מ(2013)2010 
שירותי איתור וסיוע לחולי דמנציה באמצעות הפעלת מוקד ולחיצי מצוקה מבוססי מיקום

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות מחיר לביצוע תכנית לסיוע ולתמיכה בחולי דמנציה והתומכים בהם, באמצעות מוקד ולחיצי מצוקה אישיים, מבוססי זיהוי מיקום GPS, והכל כמפורט במסמכי המכרז.    

משך תקופת ההתקשרות: התוכנית תיערך במשך שלוש שנים, והמוסד לביטוח לאומי מתכנן לשתף בה כ- 500 משתתפים.

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז: כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.

אופן רכישת מסמכי המכרז:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מהאתר בראש דף זה.
  2. שאלות הבהרה הנוגעות למכרז ניתן לשלוח באמצעות פקס' 02-6463091, עבור הגב' אורנה בר, או לחילופין בדואר אלקטרוני לכתובת הבאה: ornab@nioi.gov.il עד ליום רביעי 14.4.2010 בשעה 12:00.

תשובות המוסד יועלו במרוכז באתר האינטרנט של המוסד, בכתובת הנ"ל עד ליום ראשון 25.4.2010. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות על שאלות הבהרה שיגיעו לאחר מועד זה.

  1. במכרז זה לא יתקיים כנס ספקים.
  2. את ההצעות, בצירוף המסמכים הנלווים, יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, בקומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. 
    על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.
  3.  המועד האחרון להגשת ההצעות - יום רביעי 12.5.2010 בשעה 12:00.

         המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.

         בתאריכים 29.3.2010 עד 5.4.2010, המשרד הראשי סגור לקהל, לרגל חופשת חג פסח.

  1. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.