מכרז משלים ליצירת מאגר של נותני שירותי סיעוד לזכאים לגמלת סיעוד

יפורסם מכרז חדש.
מספר מכרז: מ(2013)2011
תאריך פרסום : 23/03/2011
תאריך הגשה : 15/06/2011 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 18/07/2011
ביום 12.7.2011 התקיים דיון בעתירה.
בשלב זה לא התקבל פסק-דין. צו הביניים לפיו יעוכבו הליכי המכרז 
נותר בעינו.
 
עדכון קודם - מיום 16.6.2011:
 
מועד חדש למענה המוסד לביטוח לאומי על שאלות הבהרה ייקבע
לאחר קבלת החלטה/פסק-דין של בית-המשפט.
 
עדכון קודם - מיום 14.6.2011:
 
ניתן צו ביניים ע"י בית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים לפיו 
יעוכבו הליכי מכרז נותני שרותים משלים מס' מ(2013)2011 ויוארך 
המועד להגשת הצעות עד למתן פס"ד בעתירה. הדיון בעתירה יתקיים 
ביום 14.7.2011.
 
לצפייה בהחלטת בית המשפט  - לחץ כאן
 
עדכון קודם - מיום  29.5.2011:
 
בעקבות פניות שהתקבלו, החליטה ועדת המכרזים של המוסד לביטוח
לאומי לערוך שינויים במסמכי המכרז שבנדון:
(1) שינוי מועד פקיעת הערבות - בסעיפים 9.3 ו-14 למכרז ובנספח
     ג' למכרז, במקום "31.12.11" יבוא 30.12.11".
(2) המציעים רשאים להגיש את הערבות בהתאם למועד האמור לעיל
      או בהתאם למועד הקבוע בנוסח המכרז שפורסם ביום 23.3.11.

 

                                                     מכרז מס' מ(2013)2011

מכרז משלים להרחבת מאגר של נותני שירותי סיעוד

לזכאים לגמלת סיעוד

המוסד לביטוח לאומי הקים מאגר של נותני שירותי סיעוד, כמשמעותם בחוק הביטוח הלאומי. 

המוסד לביטוח לאומי מעוניין לאפשר לגופים נוספים להיכלל ברשימת נותני השירותים, בוועדות 

המקצועיות שבהן נותרו מקומות פנויים לאחר המכרז הקודם שערך המוסד. מציעים העונים על 

תנאי הסף המפורטים להלן ובמכרז, מוזמנים להציע הצעות למתן שירותי סיעוד.

1.              תנאי הסף להשתתפות במכרז

להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא מפורט במסמכי המכרז):

א.    המציע הינו תאגיד הרשום בישראל על-פי כל דין.

ב.     על המציע להגיש ערבות בנקאית או ביטוחית בגובה 50,000 ₪,בתוקף עד ליום 

      31.12.2011 בתנאים ובנוסח המפורטים במכרז.

ג.    רישום מוקדם של המציע בהתאם לטופס ההרשמה המצורף למכרז.

פירוט מלא ומחייב של תנאי הסף להשתתפות במכרז, אמות המידה לבחירת הזוכים, 

ומשקלן של אמות המידה השונות, מפורטים במסמכי המכרז.

2.              תקופת ההתקשרות עם הזוכים במכרז

א.     תקופת ההתקשרות תהיה מיום החתימה על החוזה המצורף למכרז ועד 

       לתאריך 31.12.2012. 

       למוסד עומדת האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בשני פרקי זמן נוספים 

       של שנה בכל פעם, וזאת עד לתאריך 31.12.2014 לכל המאוחר.

ב.      הזוכים במכרז יספקו שירותי סיעוד, בהתאם להזמנות שיופנו אליהם על ידי 

        הוועדות המקצועיות, והכול כמפורט בחוזה הנספח למכרז.

3.              הליך המכרז

א.      מסמכי המכרז מפורסמים בראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

ב.       המכרז ינוהל באמצעות מערכת אינטרנטית לניהול המכרז. יש להירשם למכרז 

        באמצעות משלוח טופס ההרשמה (נספח א') המצורף למכרז.

       הודעות בדבר שינויים והבהרות יישלחו רק למי שנרשם כאמור.

ג.       שאלות ותשובות הבהרה: כל אדם רשאי לפנות למוסד, ולהעלות כל בקשה להבהרה 

       או שאלה הקשורה במכרז או להתקשרות שתבוא בעקבותיו.  את הפניות  יש לשלוח 

       לכתובת הדואר האלקטרוני rinag@nioi.gov.il, עד ליום חמישי 14.4.2011.

       תשובות לשאלות הבהרה תפורסמנה על פי הכתוב בסעיף 50.2 למסמכי המכרז, ולא 

       יאוחר מתאריך 15.5.2011.

 ד.                   מועד הגשת המכרז: את ההצעה יש להגיש לאחר סיום הליך ההבהרות, ולא יאוחר 

                  מיום רביעי, 15.6.2011 בשעה 12:00, לתיבת המכרזים המרכזית של המוסד לביטוח 

                  לאומי בשד' וייצמן 13, ירושלים. התיבה ממוקמת בארכיב (קומה 2, אצל מר 

                  יוסי מרציאנו). על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו.

ה.       למוסד עומדת הזכות לשנות כל מועד וכל תנאי מתנאי המכרז כל עוד לא חלף המועד 

        האחרון להגשת ההצעות. הודעה בדבר שינוי כאמור, ככל שיהיה, תישלח רק לנרשמים 

        בהתאם לטופס ההרשמה המצורף למכרז.

4.              בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור 

             במסמכי המכרז.