יועצים לניהול בתחום הנדסת ייצור (או"ש)

1. רביב הראל מהנדסים יועצים 

2. מרטנס הופמן יועצים לניהול 

3. אמן ארגון ומדעי ניהול יועצים  


מספר מכרז: מ(2014)2010
תאריך פרסום : 02/06/2010
תאריך הגשה : 21/07/2010 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

מכרז  מס' מ (2014)2010

יועצים לניהול בתחום הנדסת ייצור (או"ש)

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזה לקבל הצעות למתן שירותי ייעוץ לצורך ביצוע עבודות בנושא הנדסת ייצור (או"ש).

עיקרי התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז

1.             המצאת ערבות הגשה בנקאית מקורית בלתי מותנית לקיום תנאי המכרז ע"ס 5,000 (חמשת אלפים) ש"ח, צמוד 

            למדד המחירים לצרכן בתוקף עד ליום 14.1.2011. נוסח הערבות יהיה זהה לנוסח המוצג במסמכי המכרז. 

            ערבות שלא בנוסח הזה תפסול את ההצעה.

2.             יש לצרף אישור תקף על ניהול ספרים ופנקסי חשבונות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו 1976.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט המכרז, בהסתמך על האמור בתקנה 

6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג – 1993.

אופן קבלת מסמכי המכרז

אפשר להוריד את מסמכי המכרז מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

 הגשת ההצעות

   את ההצעות למכרז יש להגיש בעותק אחד במעטפה סגורה, המצורפת למסמכי המכרז (בשתי מעטפות פנימיות, באחת 

   הצעת המחיר ובשנייה יתר מסמכי המכרז), ולמסור ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים הנמצאת במשרד 

   הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, בקומה 2 בארכיב, אצל מר יוסי מרציאנו. על המעטפה יש לרשום את  מספר המכרז בלבד.

 

   המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי  21.7.2010 שעה 12.00.

 

   כנס מציעים ושאלות הבהרה

   שאלות הבהרה יהיה אפשר להגיש בכנס ספקים, שיתקיים ביום רביעי, 23.6.2010, בשעה 10:00 במוסד לביטוח 

   לאומי,  המשרד הראשי, שד' וייצמן 13 ירושלים.

   ההשתתפות בכנס המציעים היא חובה, ומציע שלא ישתתף בכנס, הצעתו תיפסל.

  

   תשובות לשאלות ההבהרה שיועלו בכנס המציעים יינתנו עד ליום רביעי, 7.7.2010,  ויפורסמו באופן מרוכז באתר 

   האינטרנט  של הביטוח הלאומי www.btl.gov.il  בדף הבית במדור מכרזים.

  

  המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או היקף העבודה שתימסר 

  לזוכה במכרז,  או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות.