רכישת שי למשפחות שכולות - נפגעות פעולות איבה

סטימצקי (2005) בע"מ
מספר מכרז: מ(2014)2011
תאריך פרסום : 20/03/2011
תאריך הגשה : 30/03/2011 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

 

מכרז מספר מ (2014)2011

רכישת שי למשפחות שכולות - נפגעות פעולות איבה

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לרכישה ואספקה של כ- 2,100 יחידות שי 

לקראת יום הזיכרון תשע"א,כמפורט במכרז למשפחות שכולות - נפגעות פעולות איבה.

ערך השי, כולל אריזתו, לא  יעלה על סכום של 80  ₪ ליחידה (כולל מע"מ).

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

  1. המציע מתחייב  בכתב לספק את יחידות השי עד ליום שלישי, 26.4.2011.
  2. על המציע להיות עוסק מורשה המנהל ספרים כחוק, ולצרף להצעתו אישור בהתאם.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך 

על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

 אופן הגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").
  2. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה המצורפת למסמכי  המכרז, 

         ולמסור ביד או  באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי 

         ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז 

         ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

  3.    המועד האחרון להגשת הצעות – יום רביעי 30.3.2011 בשעה 12:00.

  4.   שאלות הבהרה למכרז, ניתן לשלוח בפקס' 02-5382417  או בדואר אלקטרוני 

      osnatc@hotmail.com ,  עד ליום חמישי  24.3.2011. תשובות  המוסד יימסרו 

       בכתב באתר האינטרנט של המוסד שכתובתו צוינה לעיל, עד ליום ראשון, 27.3.2011. 

       אין המוסד לביטוח לאומי  מתחייב לענות לפניות לאחר מועד זה.

   5.  אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, 

        והוא   יהיה רשאי, על- פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל מכרז זה מכל

        סיבה שהיא.