רכישת שי לעובדי המוסד לביטוח לאומי

אסמים חבילות שי בע"מ
מספר מכרז: מ(2017)2010
תאריך פרסום : 23/05/2010
תאריך הגשה : 16/06/2010
סכום לתשלום: 0  ש"ח

                                                             

                                                  מכרז מספר מ (2017) 2010

רכישת שי לעובדי המוסד לביטוח לאומי

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לרכישה וחלוקת שי לעובדיו.

ערך השי לא  יעלה על סכום של 43 ₪ ליחידה (לא כולל מע"מ), ויכלול משלוח וחלוקה לסניפי המוסד 

ברחבי הארץ,  על- פי הפירוט המצוי במסמכי המכרז.

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

  1. על המציע להציג מחזור כספי שנתי בסכום של  לפחות  400,000 ₪ בשנה,  בכל אחת מהשנים  

         2007 - 2009 בהתאמה. (יש לצרף אישור רו"ח) .

    2.    על המציע למלא את הטבלה בנספח ה',  ולפרט בה את שמות החברות שלהן סיפק שי בשנים 

          2007, 2008 , 2009, כולל שמות אנשי הקשר.

  פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 

  לתקנות חובת המכרזים. 

 אופן הגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").
  2. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה המצורפת למסמכי  המכרז, ולמסור 

         ביד או  באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' 

         וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא 

         קבלת אישור מסירה.

    3.  המועד האחרון להגשת הצעות – יום רביעי 16.6.2010 בשעה 12:00.

    4.  שאלות הבהרה למכרז, ניתן לשלוח בפקס' 02-6709352 או בדואר אלקטרוני elico@nioi.gov.il 

       עד ליום שני, 31.5.2010 . תשובות  המוסד יימסרו בכתב באתר האינטרנט של המוסד שכתובתו צוינה 

      לעיל, בתוך שבעה ימים ממועד זה. אין המוסד לביטוח לאומי  מתחייב לענות לפניות לאחר מועד זה.

5.   אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא   יהיה רשאי, 

     על- פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.