רכישת שי למתנדבי אגף הייעוץ לקשיש

מספר מכרז: מ(2018)2009
תאריך פרסום : 14/06/2009
תאריך הגשה : 30/06/2009
סכום לתשלום: 0  ש"ח

  

מכרז מספר מ(2018)2009

רכישת שי למתנדבי אגף ייעוץ לקשיש

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לרכישת שי עבור מתנדבי אגף

 ייעוץ לקשיש.

פרוט השי מופיע במסמכי המכרז (בהתאם למפרט הטכני שמצוי בנספח ה' במכרז), והוא כולל אריזה ומשלוח לסניפי המוסד ברחבי הארץ.

  תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז

1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 10,000 

    ש"ח, צמודה למדד המחירים לצרכן. הערבות תהיה בתוקף עד ליום 

   1.9.2009, ובנוסח המפורט במסמכי המכרז.

2. על המציע לצרף אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה, ועל ניהול ספרים 

    לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף 

 המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן הגשת ההצעות:

1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

2. את ההצעות, בצירוף דוגמת השי כמפורט בנספח ה' למכרז, יש להגיש 

    במעטפה סגורה המצורפת למסמכי המכרז, ולמסור ביד או  באמצעות שליח

   לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' 

   וייצמן 13, בקומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין 

   את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

3. המועד האחרון להגשת הצעות - יום שלישי, 30.6.2009 בשעה 12:00.

4. שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח בפקס' 08-9451335, עד ליום שני,  

    22.6.2009 בשעה 12:00.  

   תשובות  המוסד יועלו באתר האינטרנט של המוסד שכתובתו צוינה לעיל עד 

   לתאריך 25.6.2009.    

5. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל 

   הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי, על- פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים, או .

   לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.