רכישת שי למתנדבי שירות הייעוץ לקשיש - 2010

אשנב שיווק לארגונים (1995) בע"מ 
מספר מכרז: מ(2019)2010
תאריך פרסום : 27/06/2010
תאריך הגשה : 21/07/2010
סכום לתשלום: 0  ש"ח

                                                      

         מכרז מספר מ(2019)2010

רכישת שי למתנדבי שירות  הייעוץ לקשיש

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לרכישת שי  עבור מתנדבי שירות הייעוץ לקשיש.

המפרט הטכני של השי מצוי בנספח ה' למכרז, והוא כולל אריזה ומשלוח לסניפי המוסד ברחבי הארץ.

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1. על המציע לצרף אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה, ועל ניהול ספרים לפי    

    חוק עסקאות גופים ציבוריים.

2. על המציע לצרף ערבות בנקאית מקורית(ערבות הגשה) בסך 10,000 ₪ ובנוסח המפורט

   במסמכי המכרז ובתוקף עד לתאריך 1.10.2010. ערבות שתהיה בנוסח שונה ממסמכי המכרז,   

   תגרום לפסילת ההצעה.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 

 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן הגשת ההצעות:

  1. את מסכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

    2.   את ההצעות, בצירוף דוגמת השי כמפורט בנספח ה' למכרז, יש למסור ביד או  באמצעות שליח, לתיבת

          המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. 

          על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

    3.    המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי 21.7.2010 בשעה 12:00.

    4.    שאלות הבהרה יש לשלוח באמצעות פקס' 03-6751192  או בדוא"ל miryamle@nioi.gov.il  עד ליום 

          שני 5.7.2010 בשעה 15:00. תשובות  המוסד יועלו באתר האינטרנט של המוסד, שכתובתו צוינה לעיל, 

          עד ליום שני 12.7.2010. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לענות לפניות לאחר מועד זה.

   5.    אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי, 

         על- פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.