רכישה וחלוקת שי לעובדי המוסד לביטוח לאומי

"SK - ALL FOR YOU"
מספר מכרז: מ(2019)2011
תאריך פרסום : 25/05/2011
תאריך הגשה : 22/06/2011 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

   

מכרז מספר מ(2019) 2011

רכישה וחלוקת שי לעובדי המוסד לביטוח לאומי

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לרכישה וחלוקת שי לעובדיו, במחיר 

של  80 ₪ ליחידה  (כולל מע"מ).

השי יכלול משלוח וחלוקה לסניפי המוסד ברחבי הארץ, על-פי הפירוט המופיע במסמכי המכרז.

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

  1. על המציע להציג מחזור כספי שנתי שלא יפחת מ – 400,000 ₪ בשנה, 

          בשנים  2009,2008, ו-2010 בהתאמה. (יש לצרף אישור רו"ח).

    2.   על המציע להיות בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות (2008,2009,2010) באספקת שי למשרדי 

          ממשלה/חברות/גופים ציבוריים, בסדר גודל של מכרז זה.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על 

תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

 אופן הגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום, מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").
  2.  בשאלות הבהרה ניתן לפנות בכתב באמצעות פקס' 02-6709352, או באמצעות דוא"ל 

           elico@nioi.gov.il  עד יום ראשון 5.6.2011 בשעה 12:00.

תשובות  המוסד לשאלות, יועלו במרוכז, באתר האינטרנט של המוסד, בכתובת: www.btl.gov.il

דף הבית/אודות/מכרזים/, עד ליום רביעי, 15.6.2011. אין המוסד לביטוח לאומי  מתחייב לענות 

לפניות לאחר מועד זה.

  1.  את ההצעות וכל המסמכים הנלווים לרבות צילום פרטי השי, יש למסור ביד או באמצעות שליח 

           בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי  ירושלים, שד' וייצמן 13 

           בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. אין לצרף דוגמאות שי בשלב הגשת ההצעות.

           על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

  1. המועד האחרון להגשת הצעות –יום רביעי, 22.6.2011 בשעה 12:00.

    5.   אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא יהיה 

         רשאי, על- פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים, או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.