הובלת דואר פנימי

מסוף - העברת מסמכי מחשבים בע"מ
מספר מכרז: מ(2021)2009
תאריך פרסום : 09/09/2009
תאריך הגשה : 21/10/2009
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

מכרז מס' מ (2021)2009

                     העברה של מסמכים וחומר משרדי (הובלת דואר פנימי)

 המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות מחיר לביצוע הובלה של מסמכים, חבילות, שקי דואר וחומר משרדי, לרבות מדיה מגנטית - מהמשרד הראשי בירושלים לסניפי המוסד,  ובין סניפי המוסד למשרד הראשי בירושלים וכן לגורמי חוץ ברחבי הארץ, והכל כמפורט בהסכם המצורף כנספח א' למסמכי המכרז.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

  1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח ישראלית בסך של 80,000 ₪, על-פי הנוסח המפורט בנספח ו' למסמכי המכרז. הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 31.1.2010. ערבות שלא תהיה בנוסח המצורף תפסול את ההצעה.
  2. על המציע לצרף להצעתו אישור ניהול ספרים על-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו-1976.

הפירוט המלא והמחייב של התנאים המקדמיים להשתתפות במכרז מופיע במסמכי המכרז.

 אופן הגשת ההצעות:

1. ניתן לעיין ולהוריד את מסמכי המכרז, ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

2. את ההצעות למכרז יש להגיש ביד או באמצעות שליח בלבד אל תיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, במשרד הראשי בירושלים, שד' ויצמן 13, קומה 2 בארכיב, אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ואת מספרו.

3. כנס ספקים יתקיים ביום רביעי 23.9.2009, על-פי הפירוט המופיע במסמכי המכרז. ההשתתפות בכנס חובה, ומציע שלא יופיע הצעתו תיפסל.

4. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז- יום רביעי 21.10.2009 בשעה 12:00. בתאריכים 2.10.2009 עד 10.10.2009, חג סוכות, המשרד הראשי סגור.

 5. למוסד עומדת הזכות לשנות כל מועד וכל תנאי מתנאי המכרז, כל עוד לא חלף המועד האחרון להגשת ההצעות. הודעה בדבר שינוי כאמור, תתפרסם באתר האינטרנט של המוסד- www.btl.gov.il בדף הבית/אודות/מכרזים.

6. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז ו/או החוזה, ייקבעו האחרונים.