מכרז משלים לשירותי שליחויות

ש.מ.ח - שרותי מודיעין וחקירות
מספר מכרז: מ(2022)2009
תאריך פרסום : 21/11/2010
תאריך הגשה : 15/12/2010 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

 

מכרז מספר מ(2022)2009

מכרז משלים לשירותי שליחויות  

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לשירותים הבאים:

אספקת שירותי שליחויות ושירותים נלווים הכוללים פעילויות נוספות, כגון צילום מסמכים והפקדת שיקים. 

המכרז מתייחס לסלים המצוינים במפרט.

  תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז

1. המציע הינו תאגיד הרשום כדין, העוסק באספקת השירותים הכלולים במכרז זה.

2. למציע כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 1976.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז נמצא במפרט שבגוף המכרז, והוא מסתמך על 

 תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן הגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז אפשר להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ להורדה"). 

    2.   את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA-4 , ביד או באמצעות שליח

          לתיבת המכרזים המוצבת בבניין המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שד' וייצמן 13, ירושלים, 

          בארכיב בקומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו.

    3.    על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

     4.   המועד האחרון להגשת ההצעות - יום רביעי,  15.12.2010 בשעה 12:00.

     5.  שאלות הבהרה  למכרז ניתן לשלוח למר מיכאל פורת, באמצעות פקס' 02-6515482 או באמצעות 

         דואר אלקטרוני  בכתובת-  michaelp@nioi.gov.il עד ליום שלישי, 30.11.2010. תשובות  המוסד 

         יועלו באתר האינטרנט של המוסד שכתובתו צוינה לעיל, עד ליום שלישי 7.12.2010. אין המוסד לביטוח 

         לאומי  מתחייב לענות לפניות שיגיעו לאחר מועד זה.

     6.  במכרז זה לא יתקיים כנס מציעים.

     7.   אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי, 

           על- פי שיקול דעתו, לבחור בכמה זוכים או לבטל את המכרז הזה מכל סיבה שהיא.