שרותי הנצחה לחללי פעולות איבה

המכרז בוטל. יפורסם מכרז חדש.
מספר מכרז: מ(2023)2011
תאריך פרסום : 25/05/2011
תאריך הגשה : 20/07/2011 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 17/07/2011
פורסמה תשובה לשאלת הבהרה נוספת. ניתן לעיין תחת לינק לשו'ת (?).

 

                                              מכרז מס' מ(2023)2011

שירותי הנצחה לחללי פעולות איבה

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזה לקבל הצעות לקבלת שירותי הנצחה לחללי פעולות איבה, 

הכוללים, ריכוז וטיפול בכל נושא ההנצחה, תחזוקת האנדרטה לחללי פעולות האיבה בהר הרצל 

בירושלים, פיתוח, עדכון ותחזוקה של אתר האינטרנט "לעד", כתיבת ביוגרפיות של החללים וספר 

 'יזכור' וכן עמידה בקשר עם משפחות החללים, ומתן מענה לבקשותיהן בתחומים הנוגעים לפעולות הנצחה.

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1.       ברשות המציע אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 

      (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976.

2.       על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית בסך 20,000 ש"ח, לקיום תנאי המכרז, 

      לטובת המוסד לביטוח לאומי ובתוקף עד לתאריך 15.1.2012. הערבות תוגש בנוסח המופיע 

      בנספח י"א  למסמכי המכרז. כל שינוי בנוסח הערבות עלול לגרום לפסילת ההצעה.

 

פירוט מלא של התנאים המוקדמים  להשתתפות במכרז מופיע במפרט שבגוף המכרז, 

 

ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

 אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה (קובץ להורדה").
  2. כנס מציעים יתקיים באנדרטה  לזכר חללי פעולות איבה בהר הרצל  בירושלים, ביום שלישי, 

          14.6.2011 בשעה 12:00. השתתפות בכנס הינה חובה, מציע שלא ישתתף בכנס- הצעתו תיפסל.

    3.   שאלות הבהרה למכרז, ניתן לשלוח עבור הגב' אסנת כהן, בפקס' 02-5382417  או בדואר 

          אלקטרוני osnatc@nioi.gov.il -,  עד ליום חמישי , 23.6.2011. תשובות  המוסד יועלו באופן 

         מרוכז, באמצעות אתר האינטרנט של המוסד שכתובתו:  www.btl.gov.il   / דף הבית/ 

         מדור מכרזיםעד לתאריך 7.7.2011. 

         אין המוסד לביטוח לאומי  מתחייב לענות לפניות לאחר מועד זה.

    4.  את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה, בשלושה עותקים, ולמסור 

        ביד או  באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, 

        שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. 

        נא לוודא קבלת אישור מסירה.

    5.  המועד האחרון להגשת הצעות – יום רביעי, 20.7.2011 בשעה 12:00.

    6.  אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא יהיה 

        רשאי, על- פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.