רכישה וחלוקת שי לעובדי המוסד לביטוח לאומי

נעמן פורצלן
מספר מכרז: מ(2024)2009
תאריך פרסום : 17/06/2009
תאריך הגשה : 15/07/2009
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 12/07/2009
עקב תקלה טכנית, ירד המכרז הנ"ל מאתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי, לפני המועד האחרון להגשת ההצעות. בשל כך, נדחה המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה, ליום רביעי 15.7.2009 בשעה 12:00. בשאר תנאי המכרז לא חל כל שינוי.

 

מכרז מספר מ(2024)2009
רכישת שי לעובדי המוסד לביטוח לאומי

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לרכישה וחלוקת שי לעובדיו.

השי יוצע על-ידי המציע, ולא יעלה על סכום של 43 ₪ ליחידה (לא כולל מע"מ), ויכלול משלוח וחלוקה לסניפי המוסד ברחבי הארץ, על-פי הפירוט המצוי במסמכי המכרז.

  תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 10,000 

    ש"ח, צמודה למדד המחירים לצרכן. הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 

    30.9.2009, ובנוסח המפורט במסמכי המכרז. ערבות שלא תהיה בנוסח 

    המצורף- תפסול את ההצעה.

2. על המציע לצרף אישור מרואה חשבון המציג מחזור כספי שנתי שלא ייפחת 

    מ – 500,000 ₪ בשנה, בכל אחת מהשנים  2006, 2007 ו- 2008.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף המכרז,

ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

 אופן הגשת ההצעות:

1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

2. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש למסור ביד או  באמצעות שליח בלבד, 

   לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי  ירושלים, שד' וייצמן 

   13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. אין לצרף דוגמאות שי בשלב הגשת ההצעות.

3. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

4. המועד האחרון להגשת הצעות – יום ראשון 12.7.2009 בשעה 12:00.

5. שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח בפקס' 02-6709352 עד ליום חמישי 

   25.6.2009 בשעה 12:00. תשובות  המוסד יועלו באתר האינטרנט 

   של המוסד שכתובתו צוינה לעיל, בתוך שבעה ימים ממועד זה. אין 

   המוסד לביטוח לאומי מתחייב לענות לפניות לאחר מועד זה.

6. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל 

   הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי, על- פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או 

   לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.