רכישת שי למתנדבי ייעוץ לקשיש

ארנקי עמנואל בע"מ
מספר מכרז: מ(2024)2011
תאריך פרסום : 01/06/2011
תאריך הגשה : 22/06/2011 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

                            

                                                  מכרז מספר מ(2024)2011

רכישת שי למתנדבי ייעוץ לקשיש

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לרכישת שי (ארנק מעור לגבר וארנק 

 מעור לאישה +לוח שנה)  עבור מתנדבי אגף ייעוץ לקשיש והכל כמפורט במסמכי המכרז.

ההצעה תכלול אריזה ומשלוח של השי לסניפי המוסד ברחבי הארץ כמפורט במסמכי המכרז.

  תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז.

1. המשתתף במכרז יצרף אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה ועל ניהול 

    ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

2.המשתתף במכרז יצרף ערבות בנקאית מקורית בסך 10,000 ₪ ( ערבות הגשה ) 

    בנוסח המפורט במסמכי המכרז, בתוקף עד ליום  31.07.2011 . ערבות בנוסח שונה

    מהנוסח המצורף למסמכי המכרז, תגרום לפסילת ההצעה.

  פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז 

   ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן הגשת ההצעות:

 1.       את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

2.       2.    ניתן לפנות בשאלות הבהרה בכתב באמצעות פקס' 08-9451335 עד יום

  ח         חמישי 9.6.2011 שעה 15.00. פניות לאחר מועד זה לא ייענו. תשובות  המוסד 

              יימסרו באופן מרוכז באמצעות   אתר האינטרנט של המוסד דף הבית / מדור מכרזים 

              (תחת לינק לשו'ת) עד ליום חמישי 16.6.2011.

3.     3.     את ההצעות בצרוף דוגמת השי  כמפורט בנספח ה' למכרז, יש  להפקיד בתיבת 

              המכרזים  של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר 

               יוסי מרציאנו.

4.       4.  על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו.

5.       5.  המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום רביעי 22.6.2011 בשעה 12.00.

    6.  אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה 

         אחרת, והוא  יהיה רשאי על- פי שיקול דעתו, לבחור במס' זוכים או לבטל מכרז זה 

        מכל סיבה שהיא.