מערכות וציוד עזר לאנשים עם לקות שמיעה

"מהלב - מרכז ישראלי לנגישות בתקשורת בע"מ "
מספר מכרז: מ(2026)2009
תאריך פרסום : 23/12/2009
תאריך הגשה : 27/01/2010
סכום לתשלום: 500  ש"ח

                             מכרז מס' מ(2026)2009

מערכות וציוד עזר לאנשים עם לקות שמיעה

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לשירותי אספקה, התקנה, תפעול, הדרכה, שירות תיקונים וחלקי חילוף של מערכות וציוד עזר לאנשים עם לקות שמיעה, עבור סניפי הביטוח הלאומי ומרכזי יום לקשיש.

משך תקופת ההתקשרות: שנתיים  עם אופציה להאריך את ההתקשרות בשתי תקופות נוספות של שנה כל אחת.

המוסד לביטוח לאומי ייבחר עד שלושה מציעים, שהציון המשוקלל של הצעותיהם יהיה הגבוה ביותר.

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז: כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.

להצעה יש לצרף ערבות בנקאית מקורית או ערבות מקורית של חברת ביטוח ישראלית, שקיבלה אישור של החשב הכללי במשרד האוצר להשתתפות במכרזים ממשלתיים,  לקיום תנאי המכרז. הערבות תהיה בנוסח המצורף למסמכי המכרז, ובסכום שייקבע על-פי הפירוט בנספח ד' למכרז. הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 30.9.2010. ערבות שלא תהיה בנוסח המפורט תפסול את ההצעה.

קבלת ורכישת מסמכי המכרז

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").
  2. לצורך הגשת הצעה למכרז, על המציע לשלם סכום של  500 ₪ (שלא יוחזרו) באמצעות אתר התשלומים של המוסד בכתובת www.btl.gov.il /דף הבית/אתר התשלומים. להצעה יש לצרף את האישור על התשלום.
  3. שאלות הבהרה למכרז, יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת הבאה: nurith@nioi.gov.il  עד ליום חמישי 7.1.2010 בשעה 12:00. תשובות המוסד לשאלות יועלו במרוכז באתר האינטרנט של המוסד, במדור מכרזים, בתוך שבעה ימים ממועד זה. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות על שאלות הבהרה שיגיעו לאחר מועד זה.
  4. לא יתקיים כנס ספקים.
  5. את ההצעות בצירוף המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, בקומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.           
    על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.
  6. המועד האחרון להגשת ההצעות - יום רביעי 27.1.2010 בשעה 12:00. המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.
  7. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.