רכישה ומתן שירות למכונות צילום

מכונות צילום שחור לבן- "טכנואל פתרונות הדפסה מתקדמים"
מכונות צילום צבע - "זירוקס ישראל"
מספר מכרז: מ(2027)2009
תאריך פרסום : 16/08/2009
תאריך הגשה : 09/09/2009
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

מכרז מספר מ(2027)2009

רכישה ומתן שירות למכונות צילום

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לרכישה ומתן שירות למכונות צילום.

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 15,000 ש"ח, 

    צמוד למדד המחירים לצרכן. הערבות תהיה בתוקף עד ליום 10.12.2009 ובנוסח 

    המפורט במסמכי המכרז.

   מציע שיגיש ערבות שלא בנוסח הנדרש- הצעתו תידחה על הסף.

2. על המציע לצרף אישור רו"ח המעיד שיש לו מחזור כספי בסך 500,000 ₪ בשנה 

    לפחות, מאספקת מכונות צילום.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן הגשת ההצעות:

1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ להורדה"). במכרז זה 

    אין צורך בתשלום עבור מסמכי המכרז.

2. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA-4 ,  

    ביד או  באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד 

    הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13, בארכיב- קומה 2אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי 

    המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

3. המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי, 9.9.2009 בשעה 12:00.

4. שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח באמצעות פקס' 02-6513916 עד ליום 

    שלישי 25.8.2009.  

תשובות המוסד המהוות חלק אינטגרלי ממסמכי המכרז יפורסמו באתר 

האינטרנט של המוסד, בתוך שבעה ימים ממועד זה. אין המוסד לביטוח 

לאומי מתחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה.

5. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל 

   הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי, על- פי שיקול דעתו, לבחור במס' זוכים או 

   לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.