שירותי ביקורת עבור מינהל הכספים והבקרה

שמות הזוכים במכרז:

1. הוגן, גינזבורג, יודלביץ ושות' 

2. גורודנסקי, ביטראן ושות' רו'ח

3. נבון וייספלד רו"ח    
מספר מכרז: מ(2027)2010
תאריך פרסום : 03/10/2010
תאריך הגשה : 27/10/2010 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

          מכרז מס' מ(2027)2010

שירותי ביקורת עבור מינהל הכספים והבקרה

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל ממשרדי רו"ח הצעות לצורך קבלת שירותי ביקורת,  לביצוע מיפוי 

תהליכים כספיים וקשרי גומלין בין מינהל הכספים והבקרה של המוסד לבין שאר יחידות המוסד, והכול כמפורט 

במסמכי המכרז.

השירותים כוללים בין היתר: ביצוע ביקורת במינהל הכספים והבקרה של המוסד, ביצוע ביקורת על נותני 

שירותים, ופעולות הדרכה וייעוץ.

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

א.       על המציע להיות משרד רואה חשבון בעל ותק מקצועי של 7 שנים לפחות, כשלאחד 

      השותפים במשרד ניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות בביצוע ביקורת כספית פנימית עבור 

      גופים ממשלתיים.

ב.       המציע יצרף להצעתו את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

             התשל"ו - 1976.

ג.        להצעה יש לצרף ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח,  לקיום תנאי

המכרז (ערבות הגשה) בסכום של 10,000 ₪, ובתוקף עד לתאריך 31.3.2011.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט המצוי במסמכי המכרז, בהסתמך 

 על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.

 קבלת מסמכי המכרז ואופן הגשת ההצעות:

1.       ניתן לעיין ו/או להוריד את מסמכי המכרז ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

2.       את ההצעות למכרז יש למסור ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים המרכזית של המוסד 

       לביטוח לאומי שד' וייצמן 13 ירושלים בארכיב קומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו.

 3.       המועד האחרון להגשת ההצעות -  יום רביעי 27.10.2010 בשעה 12:00. המוסד לא יקבל הצעות 

        לאחר מועד זה.

4.       שאלות הבהרה ניתן להגיש בפקס 02-6709827 או בדואר אלקטרוני: eitank@nioi.gov.co.il, עד ליום 

      רביעי 13.10.2010.

     תשובות לשאלות יינתנו לפונים, וכן יפורסמו באתר האינטרנט של המוסד עד ליום רביעי  20.10.2010. 

     המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות על שאלות והבהרות שיגיעו לאחר מועד זה.

5.     אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והוא רשאי לפצל 

     את העבודה נשוא מכרז זה בין מספר מציעים.