רכישת וחלוקת ספר שי לעובדי המוסד לביטוח לאומי

לא נבחר כל זוכה.
מספר מכרז: מ(2028)2008
תאריך פרסום : 09/07/2008
תאריך הגשה : 31/07/2008 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מספר מ(2028)2008

רכישת ספר שי לעובדי המוסד לביטוח לאומי

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מהוצאות ספרים מוכרות, לרכישת 
כ-5,000 ספרי שי לעובדיו.

השי המבוקש הוא ספר טיולים בארץ, וכולל משלוח וחלוקה לסניפי המוסד ברחבי הארץ, על-פי הפירוט המצוי במסמכי המכרז.

 

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 10,000 ש"ח, 
    צמוד למדד
המחירים לצרכן. הערבות תהיה בתוקף עד יום 31.10.2008 ובנוסח 
    המפורט במסמכי המכרז. 
ערבות שלא תהיה בנוסח המצורף- תפסול את ההצעה.

2. על המציע להיות הוצאת ספרים מוכרת, שסיפקה כמות של 10,000 ספרים 
    לפחות, בכל אחת 
מהשנים: 2005, 2006, 2007. (יש לצרף אישור רו"ח) .

 

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן הגשת ההצעות:

1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה "קובץ להורדה".

2. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה (על-פי 
    המפורט במסמכי V
מכרז), ולמסור ביד או  באמצעות שליח, לתיבת המכרזים 
    של המוסד לביטוח לאומי, המשרד
הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13, בארכיב אצל מר 
    יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את 
שם המכרז ומספרו. נא לוודא 
    קבלת אישור מסירה.

3. המועד האחרון להגשת הצעות - יום חמישי, 31.7.2008 בשעה 15:00.

4. שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח בפקס' 02-6709352 עד לתאריך 17.7.2008.

   תשובות המוסד יועלו באתר האינטרנט של המוסד, בתוך שבעה ימים ממועד זה.

   אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לענות לפניות לאחר מועד זה.

5. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל 
   הצעה אחרת, והוא
יהיה רשאי על-פי שיקול דעתו, לבחור במס' זוכים או 
   לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.