אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות וציוד שמע כעזר לאנשים עם לקות שמיעה

"מהלב - מרכז ישראלי לנגישות בתקשורת בע"מ "
מספר מכרז: מ(2028)2011
תאריך פרסום : 06/07/2011
תאריך הגשה : 17/08/2011 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

 

מכרז מס' מ(2028)2011

 

אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות וציוד שמע

כעזר לאנשים עם לקות שמיעה

 

המוסד לביטוח לאומי, מבקש בזאת, לקבל הצעות לאספקה, התקנה ותחזוקה של 

מערכות וציוד שמע בסניפי המוסד ברחבי הארץ.הפרויקט נועד להנגיש את סניפי 

המוסד לביטוח לאומי לאנשים עם לקות שמיעה.

תמצית תנאי הסף:

1.       על המציע להיות תאגיד הרשום בישראל על-פי דין, או יחיד שהוא תושב ישראל.

2.       על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח מורשית 

      כדין, על שם המציע, בסכום של 25,000 ₪, ובתוקף עד לתאריך 31.1.2012. 

      על הערבות להיות בנוסח המצורף כנספח ה' למכרז, ובנוסח זה בלבד.

פירוט מלא של תנאי הסף,  כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על האמור 

בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.

אופן קבלת מסמכי המכרז:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").
  2. שאלות הבהרה הנוגעות למכרז ניתן לשלוח עבור מר שאול אהרוני, באמצעות 

          פקס' מס' 02-6514972, עד  ליום חמישי 28.7.2011.

          תשובות המוסד יועלו במרוכז באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי,

          בכתובת הנ"ל עד ליום ראשון, 7.8.2011. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב 

לענות על שאלות הבהרה שיגיעו לאחר המועד שפורסם להגשה.

  1. את ההצעות, בצירוף המסמכים הנלווים, יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור 

          ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, 

         הממוקמת במשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, בקומה 2 בארכיב אצל מר 

          יוסי מרציאנו.  

         על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

4.      המועד האחרון להגשת ההצעות - יום רביעי 17.8.2011 בשעה 12:00.

         המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.

  1. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.