רכישת אבזור ודיגום לסניף נייד ("סניפית")

מספר מכרז: מ(2029) 2007
תאריך פרסום : 28/02/2008
תאריך הגשה : 10/04/2008 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 200  ש"ח

  מכרז מספר מ(2029) 2007

רכישת אבזור ודיגום לסניף נייד-"סניפית"

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לרכישת אבזור ודיגום לרכב מסוג "מרצדס ספרינטר" 416 , שישמש כסניף נייד ("סניפית").

 

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 20,000 ש"ח,  
    צמוד למדד 
המחירים לצרכן. הערבות תהיה בתוקף עד יום 30.6.2008, 
    ובנוסח המפורט בנספח ה' במסמכי 
המכרז.

2. על המציע לצרף אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה, ועל ניהול 
    ספרים לפי
חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו -1976.

 

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

 

אופן הגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז המלאים ניתן לרכוש תמורת 200 ₪ (שלא יוחזרו), במזכירות אגף בינוי ונכסים במשרד הראשי, שד' וייצמן 13 ירושלים, בימים א-ה' בין השעות 15.00-9.00 אצל הגב' מרינה אוליאסיוק, בתיאום מראש בטלפון 02-6709829  כמו כן ניתן להוריד את מסמכי המכרז  מראש עמוד זה ("קובץ להורדה"). 
  2.  את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA-4 ,  ביד או  באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13, בקומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. יש להמציא קבלה על רכישת המסמכים במעמד הגשת ההצעה.

3.   על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה של ההצעה.

      4.   המועד האחרון להגשת הצעות - יום חמישי, 10.4.2008 בשעה 15.00.

      5.   כנס ספקים יתקיים ביום שלישי 18.3.2008 בשעה 10.00 במשרד הראשי שדרות וייצמן 13 ירושלים, באולם הישיבות בקומה 1. הכנס הינו חובה- מציע שלא ישתתף, הצעתו לא תילקח בחשבון.

6.  אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא  יהיה רשאי, על- פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.