הקמת מאגר חברות הסעה עבור המוסד לביטוח לאומי

קנית השלום השקעות בע"מ
מספר מכרז: מ(2029)2008
תאריך פרסום : 11/02/2009
תאריך הגשה : 24/03/2009
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 15/03/2009
המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום שלישי 24.3.2009 בשעה 15:00. בשאר תנאי המכרז אין שינוי. כמו-כן פורסמו תשובות לשאלות הבהרה נוספות. ניתן לעיין תחת לינק לשו'ת (?) .

 

מכרז מס' מ (2029)2008

                        הקמת מאגר של חברות הסעה עבור המוסד לביטוח לאומי

 המוסד לביטוח לאומי, מעוניין להקים מאגר של ספקים לאספקת שירותי הסעות מסוגים שונים. השירותים הנדרשים הם בזמנים והיקפים משתנים בכל רחבי הארץ. מציעים שיזכו במכרז,  ייכללו במאגר הספקים של המוסד, ויספקו למוסד שירותים בהתאם למוגדר במסמכי המכרז.

תוקף המאגר הוא לשנתיים, עם אפשרות להארכה לפרקי זמן נוספים של שנה בכל פעם, על-פי שיקול דעתו של המוסד, ועד לתקופה מצטברת של 6 שנים לכל היותר.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

  1. על המציע להמציא אישורים נדרשים, לפי חוק עסקאות וגופים ציבוריים תשל"ו -1976.
  2. למציע רישיון בתוקף להפעלת אוטובוסים, בנסיעות מיוחדות או בנסיעות סיור בישראל, לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעות סיור, הסעות מיוחדות ושכירת רכב)תשמ"ה -1985. יש לצרף להצעה העתק של הרשיון.
  3. בבעלות המציע 7 רכבים לפחות (בכל מקרה לא פחות מ-180 מקומות ישיבה), ושנת היצור של חמישה רכבים לפחות תהיה 2003 ואילך.

הפירוט המלא והמחייב של התנאים המקדמיים להשתתפות במכרז, אופן בחירת הזוכים וכללי המאגר, מפורטים במסמכי המכרז.

אופן הגשת ההצעות:

1.ניתן לעיין ולהוריד את מסמכי המכרז מראש עמוד זה ("קובץ להורדה"), ללא 

   צורך בתשלום.

 2. את ההצעות למכרז יש להגיש ביד או באמצעות שליח בלבד, אל תיבת המכרזים 

   של המוסד לביטוח לאומי, במשרד הראשי בירושלים, שד' ויצמן 13, קומה 2 

   בארכיב, אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ואת מספרו.

 3. הבהרות או שאלות למכרז ניתן לשלוח באמצעות פקס 02-6515750 עד 

    ליום שלישי 24.2.2009 בשעה 12:00, בהתאם לקבוע במסמכי המכרז. תשובות 

   לשאלות יפורסמו במרוכז באתר האינטרנט של המוסד, לא יאוחר מ-7 ימים 

   לאחר התאריך הנ"ל.

 4. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז - יום שלישי 17.3.2009 בשעה 15:00.

 5.למוסד עומדת הזכות לשנות כל מועד וכל תנאי מתנאי המכרז, כל עוד לא 

    חלף המועד האחרון להגשת ההצעות.  הודעה בדבר שינוי כאמור, תתפרסם 

    באתר במדור זה.

 6.בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז 

    ו/או החוזה, יגברו האחרונים.