ביצוע אבחונים פסיכו-דיאגנוסטיים ואבחונים נוירו-פסיכולוגיים

מספר מכרז: מ(2029)2009
תאריך פרסום : 27/01/2010
תאריך הגשה : 17/03/2010
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

מכרז מס' מ(2029)2009

ביצוע אבחונים פסיכו-דיאגנוסטיים ואבחונים נוירו- פסיכולוגיים

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות לביצוע אבחונים פסיכו דיאגנוסטיים ואבחונים נוירו-פסיכולוגיים למבוטחי המוסד שיופנו על ידו לצורך כך.   

משך תקופת ההתקשרות: שנתיים עם אופציה להאריך את ההתקשרות בשלוש תקופות נוספות של שנה כל אחת, על-פי שיקול דעתו הבלעדי של המוסד.

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז: כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.

אופן רכישת מסמכי המכרז:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").
  2. שאלות הבהרה הנוגעות למכרז, יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת הבאה: @nioi.gov.il iritbh   עד ליום רביעי 17.2.2010 בשעה 12:00. תשובות המוסד יועלו במרוכז באתר האינטרנט של המוסד, בכתובת הנ"ל בתוך שבעה ימים ממועד זה.   המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות על שאלות הבהרה שיגיעו לאחר מועד זה.
  3. במכרז זה לא יתקיים כנס ספקים.
  4. את ההצעות בצירוף המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, בקומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.           
    על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.
  5. המועד האחרון להגשת ההצעות - יום רביעי  17.3.2010בשעה 12:00. המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.
  6. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.