בחירת חברת ייעוץ למתן שירותים בנושא ניהול ידע וישומו

לא נבחר זוכה. יפורסם מכרז חדש. 
מספר מכרז: מ(2030)2010
תאריך פרסום : 19/09/2010
תאריך הגשה : 03/11/2010 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 500  ש"ח

                                                     

                                                מכרז מס' מ (2030)2010

בחירת חברת ייעוץ למתן שירותים בנושא ניהול ידע ויישומו

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות למתן שירותי ייעוץ בתכנון ויישום תשתית (תהליכית טכנולוגית 

ותרבותית) לניהול ידע במוסד.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח בלתי מותנית לטובת 

המוסד, בסכום של 40,000 ₪. הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 3.5.2011, ובנוסח המופיע 

בסעיף 6.2 למכרז. כל שינוי בנוסח הערבות עלול לגרום לפסילת ההצעה.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במיפרט שבגוף המכרז, 

בהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

 אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

1. ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

   לעיון במפ"ל (מסמך פנימי לבדיקה) - לחץ כאן.  

2. הגשת הצעה למכרז כרוכה בתשלום של 500 ₪, שיש לשלמם באמצעות אתר התשלומים של המוסד שנמצא 

    בכתובת www.btl.gov.il בקישור המופיע בדף הבית. להצעה המוגשת יש לצרף אישור על התשלום.

3. שאלות הבהרה: יש להפנות באמצעות דואר אלקטרוני לאיש הקשר שפרטיו מצוינים בסעיף 0.4.2 למכרז, 

   עד ליום רביעי 13.10.2010 בשעה 14:00. המוסד אינו מתחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה.

   תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו באתר המוסד לביטוח לאומי עד  ליום חמישי  21.10.2010.

4. הגשת ההצעות: את ההצעות למכרז יש להגיש ביד או באמצעות שליח בלבד לתיבת המכרזים   של המוסד 

  לביטוח לאומי, המשרד הראשי בירושלים, שד' ויצמן 13 ירושלים קומה 2  בארכיב, אצל מר יוסי מרציאנו. 

   על גבי  המעטפה יש לציין את שם המכרז ואת מספרו.

5. המועד האחרון להגשת ההצעות-  יום רביעי 3.11.2010  בשעה 12.00.

6. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז ו/או החוזה, יגברו האחרונים.

7. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא רשאי לבטל מכרז 

    זה מכל סיבה שהיא.