קורס להכשרת קציני בטחון

המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון
מספר מכרז: מ(2031)2010
תאריך פרסום : 05/12/2010
תאריך הגשה : 29/12/2010 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

                                                                               

מכרז מס' מ(2031)2010

קורס להכשרת קציני ביטחון

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לעריכת קורס להכשרת קציני ביטחון.

משך תקופת ההתקשרות: קורס אחד בלבד. הקורס יתקיים במתקני המציע אשר 

ייבחר כזוכה.

תמצית תנאי הסף:

להצעה יש לצרף ערבות בנקאית מקורית בסך 7,500 ₪, או ערבות מקורית של חברת 

ביטוח ישראלית (שקיבלה אישור של החשב הכללי במשרד האוצר להשתתפות 

במכרזים ממשלתיים), לקיום תנאי המכרז. הערבות תהיה בתוקף עד 

לתאריך 1.6.2011 ובנוסח המצורף למסמכי המכרז. ערבות שלא תהיה בנוסח 

המפורט תפסול את ההצעה.

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז: כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך 

על האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.

 

אופן הגשת ההצעות למכרז:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה "קובץ להורדה".

         הגשת הצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום.

 2.   שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז, יש לשלוח בדואר  אלקטרוני 

       לכתובת: lazarm@nioi.gov.il  עד לתאריך 14.12.2010 בשעה 12:00. 

       המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות על שאלות הבהרה שיגיעו לאחר מועד זה. 

       המוסד לביטוח לאומי ישיב על שאלות ההבהרה באתר האינטרנט בכתובת הנ"ל, 

      עד לתאריך 21.12.2010.

3.   את ההצעות בצירוף המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד או 

     באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת 

     במשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, בקומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.            

      על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

4.  המועד האחרון להגשת ההצעות - יום  רביעי 29.12.2010 בשעה 12:00. 

     המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.

5.  אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.