רכישה ושירות למכונות העתקה, צילום והפקת טפסים

גטר-טק בע"מ
מספר מכרז: מ(2033)2007
תאריך פרסום : 09/03/2008
תאריך הגשה : 10/04/2008 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מספר מ(2033)2007

רכישה ומתן שירות למכונות העתקה, צילום והפקת טפסים

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לרכישה ומתן שירות למכונות העתקה, צילום והפקת טפסים בפריסה ארצית, על-פי הפירוט שמופיע במסמכי המכרז.

 

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 15,000  
    ש"ח, צמוד למדד 
המחירים לצרכן. הערבות תהיה בתוקף עד יום 
    30.6.2008 ובנוסח המפורט במסמכי המכרז.

2. על המציע לצרף אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה ועל ניהול ספרים  
    לפי
חוק עסקאות גופים ציבוריים.

 

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

 

אופן הגשת ההצעות:

1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ להורדה"). 

2. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA-4 ,  
    ביד או  באמצעות
שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

3. המועד האחרון להגשת הצעות - יום חמישי, 10.4.2008 בשעה 15:00.

4. שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח באמצעות פקס' 02-6510073 עד ליום 
    17.3.2008.
תשובות המוסד יועלו באתר האינטרנט של המוסד, בתוך שבעה 
    ימים ממועד זה. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לענות על שאלות שיגיעו 
    לאחר מועד זה.

5. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל  
    הצעה אחרת, והוא 
יהיה רשאי, על- פי שיקול דעתו, לבחור במס' זוכים או  
    לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.