רכישת שי למתנדבי הייעוץ לקשיש

אשנב שיווק לארגונים בע"מ
מספר מכרז: מ(2033)2008
תאריך פרסום : 13/07/2008
תאריך הגשה : 29/07/2008 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

מכרז מס' מ(2033)2008

רכישת שי למתנדבי אגף ייעוץ לקשיש

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לרכישת כ-4,600 יחידות שי, עבור מתנדבי אגף ייעוץ לקשיש.

השי המבוקש הוא שמיכה זוגית, מגבת רחצה ולוח שנה- כולל אריזה ומשלוח לסניפי המוסד ברחבי הארץ, על-פי רשימה המפורטת במסמכי המכרז.

 

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז.

1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 20,000 ש"ח, 
    צמוד למדד
המחירים לצרכן. הערבות תהיה בתוקף עד יום 30.11.2008, ובנוסח 
    המפורט במסמכי המכרז.
ערבות שלא תהיה בנוסח המבוקש- תפסול את ההצעה.

2. המציע יצרף אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה, ועל ניהול ספרים לפי    

   חוק עסקאות גופים ציבוריים.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 


אופן הגשת ההצעות:

1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

2. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה 
    המצורפת למסמכי  המכרז, ולמסור ביד או באמצעות שליח, לתיבת המכרזים  
    של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי
 ירושלים, שד' וייצמן 13, בארכיב אצל 
    מר יוסי מרציאנו.

3. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

4. המועד האחרון להגשת הצעות - יום שלישי 29.7.2008  בשעה 15:00.

5. שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח בפקס' 08-9451335 עד לתאריך 
    21.7.2008 בשעה 12:00.

    אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לענות לפניות לאחר מועד זה. תשובות 
    המוסד לשאלות ההבהרה יועלו באתר האינטרנט של המוסד בתוך שבעה ימים 
    ממועד זה.

6. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל 
   הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי על- פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או 
   לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.