בדיקות רפואיות תקופתיות לעובדי המוסד לביטוח לאומי

אזור צפון, דרום וירושלים - "מדיטון רשת מרכזים רפואיים בע"מ "
אזור מרכז - "קרן מחקרים רפואיים" - (ליד בי"ח אסף הרופא)
מספר מכרז: מ(2034)2011
תאריך פרסום : 05/10/2011
תאריך הגשה : 23/11/2011 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

 

מכרז מס' מ(2034)2011

 בדיקות רפואיות תקופתיות לעובדי המוסד לבטוח לאומי

 המוסד לביטוח לאומי מעוניין לקבל הצעות מחיר לביצוע בדיקות רפואיות תקופתיות לעובדי המוסד 

 מגיל 40 ומעלה.

תמצית תנאי הסף:

1.             המצאת ערבות בנקאית מקורית בלתי מותנית לקיום תנאי המכרז, בסך 2,500 ש"ח 

         (לכל אזור, לפי המפורט במכרז) צמוד למדד המחירים לצרכן. הערבות תהיה בנוסח המפורט 

         במסמכי המכרז, ובתוקף עד לתאריך 31.3.2012.

2.             פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט המכרז, בהסתמך על 

         האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים  תשנ"ג – 1993.

הגשת מסמכי המכרז:

1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד, ללא תשלום, מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").   

2. את ההצעות למכרז יש להגיש בשני עותקים, ביד או באמצעות שליח, אל תיבת המכרזים המוצבת 

    במשרד הראשי, שדרות ויצמן 13 ירושלים, בארכיב בקומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו.

3. המועד האחרון להגשת ההצעות - יום רביעי,  23.11.2011 בשעה 12:00.

4. שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח למר אלי כהן, באמצעות פקס' מספר 02-6709352 עד ליום 

   ראשון 6.11.2011. המוסד לא ישיב לשאלות שיגיעו לאחר מועד זה. תשובות לשאלות יועלו באתר 

   האינטרנט של המוסד בכתובת לעיל, עד ליום ראשון 13.11.2011.

5. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או את היקף 

    העבודה שתימסר לזוכה במכרז, או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות.