אספקת שירותי ביטוח לכלי רכב של המוסד לביטוח לאומי - מכרז חוזר

מספר מכרז: מ(2035)2010
תאריך פרסום : 25/11/2010
תאריך הגשה : 15/12/2010 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

                                            מכרז חוזר מס' מ(2035)2010

                                   אספקת שירותי ביטוח לכלי רכב של המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזה לקבל הצעות לאספקת שירותי ביטוח לכלי הרכב של המוסד.

רשאים להגיש הצעות חברות ביטוח, בעלות רישיון לפעול במדינת ישראל מאת משרד האוצר של 

מדינת ישראל, בענפי הביטוח אליהם משתייכים הביטוחים המפורטים במכרז זה.

תמצית תנאי הסף:

1.       ברשות המציע אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות, לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת 

      ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו - 1976.

2.       על המציע לצרף להצעה ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח, בסכום של 25,000 ₪, 

      ובתוקף עד לתאריך 31.1.2011. הערבות תהיה מקורית ובנוסח המצורף למסמכי המכרז, ערבות 

      שלא תהיה בנוסח זה או שתהיה מצולמת,  יפסלו את ההצעה כולה.

3.       על המציע להמציא תצהיר חתום על ידי עו"ד/רו"ח, המעיד כי:

במשך שלוש השנים האחרונות (2008,2009,2010) היו לו לכל הפחות 3 לקוחות בביטוח רכב, 

בהיקף פרמיה של 500,000 ₪ לכל שנה, לכל לקוח.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על 

 תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

 אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

א.       את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ להורדה"). הגשת הצעה אינה כרוכה בתשלום.  

ב.        את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה חתומה בשני עותקים, לתיבת המכרזים הנמצאת 

      במשרד הראשי, שדרות ויצמן 13 ירושלים, בארכיב בקומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו.

ג.        המועד האחרון להגשת ההצעות -  יום רביעי 15.12.2010 בשעה 12:00. 

ד.       שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח לגב' ציונה קלימי בפקס' 02-6540836 או 

      בדוא"לtziona@nioi.gov.il   עד ליום חמישי 2.12.2010 בשעה 12:00. 

     תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו באופן מרוכז באתר האינטרנט של המוסד,  

     עד ליום רביעי 8.12.2010.

ה.      במכרז זה לא יתקיים כנס ספקים.

ו.         המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף המכרז,    

      ו/או את היקף העבודה שתימסר לזוכה במכרז, או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות.

ז.        הערה:  מכרז זה מתפרסם בשנית עקב טעויות שנפלו ברשימת  כלי הרכב שפורסמה.