אספקת שירותי ביטוח לכלי רכב של המוסד לביטוח לאומי

מספר מכרז: מ(2035)2010
תאריך פרסום : 24/10/2010
תאריך הגשה : 17/11/2010 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

 מכרז מס' מ(2035)2010

אספקת שירותי ביטוח לכלי רכב של המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזה לקבל הצעות לאספקת שירותי ביטוח לכלי הרכב של המוסד.

רשאים להגיש הצעות חברות ביטוח, בעלות רישיון לפעול במדינת ישראל מאת משרד האוצר של מדינת ישראל, 

בענפי הביטוח אליהם משתייכים הביטוחים המפורטים במכרז זה.

תמצית תנאי הסף:

1.       ברשות המציע אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול 

      חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו - 1976.

2.       המצאת ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח בנוסח המצורף למסמכי המכרז. הערבות תהיה 

      בסכום של 25,000 ₪, ובתוקף עד לתאריך 31.1.2011. ערבות שלא תהיה בנוסח המצורף או ערבות 

      שתהיה מצולמת יפסלו את ההצעה כולה.

3.       המצאת תצהיר חתום על ידי עו"ד/רו"ח, המעיד כי:

במשך שלוש השנים האחרונות (2008,2009,2010) היו למציע לכל הפחות 3 לקוחות בביטוח רכב, 

בהיקף פרמיה של 500,000 ₪ לכל שנה, לכל לקוח.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז: כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על 

 תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

 א. אופן רכישת וקבלת מסמכי המכרז:  ניתן להוריד את  מסמכי המכרז מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").   

   הגשת הצעה אינה כרוכה בתשלום.   

ב. אופן הגשת ההצעות: את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה חתומה בשני עותקים, לתיבת המכרזים 

   הנמצאת במשרד הראשי, שדרות ויצמן 13 ירושלים, בארכיב בקומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו, עד ליום 

   רביעי 17.11.2010 בשעה 12:00. 

ג. שאלות הבהרה: שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח לגב' ציונה קלימי באמצעות פקס' 02-6540836 או 

  באמצעות דוא"לtziona@nioi.gov.il  עד ליום חמישי 4.11.2010 בשעה 12:00. תשובות לשאלות ההבהרה 

  יפורסמו באופן מרוכז באתר האינטרנט של המוסד, לא יאוחר מיום חמישי  11.11.2010.

ד. הערה: לא יתקיים כנס ספקים.

ה. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף המכרז,  ו/או את היקף העבודה 

   שתימסר לזוכה במכרז, או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות.