בדיקות רפואיות לספורטאים עבור עובדי המוסד לביטוח לאומי

לא נבחר זוכה. המכרז בוטל.
מספר מכרז: מ(2035)2011
תאריך פרסום : 04/12/2011
תאריך הגשה : 28/12/2011 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

                                                     מכרז חוזר מס'  מ(2035)2011

 בדיקות רפואיות לספורטאים עבור עובדי המוסד לביטוח לאומי

 

המוסד לביטוח לאומי מעוניין לקבל הצעות מחיר לבצוע בדיקות רפואיות לספורטאים 

עובדי המוסד , בכל הארץ, החברים בליגה למקומות עבודה ועוסקים בספורט תחרותי, 

וזאת באמצעות ניידת לבדיקות ספורט.  

תמצית תנאי הסף:

1.         המצאת ערבות בנקאית מקורית בלתי מותנית ע"ס 2,500 ש"ח (לכל אזור על פי 

       המפורט במכרז) צמודה למדד המחירים לצרכן לקיום תנאי המכרז, בנוסח המפורט 

       במסמכי המכרז, בתוקף עד ליום 31.3.2012 . ערבות שאינה מקורית או אינה 

       בנוסח המוצע, תגרום לפסילת ההצעה.

2.        ייבחנו וייבדקו רק מכונים שיציגו אישור בר תוקף מטעם משרד הבריאות להיותם מוכרים 

       כניידת לבדיקות כשירות לרפואת ספורט.

3.         פרוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז המופיע במפרט המכרז ,בהסתמך 

       על האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים  תשנ"ג – 1993.

הגשת מסמכי המכרז:

1. ניתן להוריד את מסמכי המכרז, ללא תשלום, מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

2. את ההצעות למכרז יש להגיש בשני עותקים ביד או באמצעות שליח במעטפה חתומה. 

  (במעטפה החתומה תוכנסנה שתי מעטפות פנימיות, באחת הצעת המחיר ובשנייה 

  יתר מסמכי המכרז) אל תיבת המכרזים המוצבת בארכיב בקומה 2 בבניין המוסד לביטוח 

   לאומי, שדרות ויצמן 13 ירושלים, אצל מר יוסי מרציאנו.

3. המועד האחרון להגשת ההצעות:יום רביעי  28.12.2011 שעה 12.00.

4.שאלות הבהרה ניתן להפנות באמצעות פקס' מספר 02-6709352 עבור מר אלי כהן עד ליום 

  ראשון 11.12.2011 .המוסד לא ישיב לשאלות שתגענה לאחר מועד זה. תשובות לשאלות 

  יינתנו באמצעות אתר האינטרנט של המוסד בכתובת לעיל עד ליום ראשון 18.12.2011.

  המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או היקף 

  העבודה שתימסר לזוכה במכרז או לבטלו, מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות.