בדיקות רפואיות לספורטאים עבור עובדי המוסד לביטוח לאומי

מספר מכרז: מ(2035)2011
תאריך פרסום : 05/10/2011
תאריך הגשה : 23/11/2011 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

                                                     מכרז מס'  מ(2035)2011

 בדיקות רפואיות לספורטאים עבור עובדי המוסד לביטוח לאומי

 המוסד לביטוח לאומי מעוניין לקבל הצעות מחיר לביצוע בדיקות רפואיות לספורטאים עובדי המוסד 

בסניפי המוסד ברחבי הארץ, החברים בליגה למקומות עבודה ועוסקים בספורט תחרותי. 

הבדיקות יתבצעו באמצעות ניידת לבדיקות ספורט.  

תמצית תנאי הסף:

1.             המצאת ערבות בנקאית מקורית בלתי מותנית, לקיום תנאי המכרז, בסך 2,500 ש"ח 

        (לכל אזור, לפי המפורט במכרז) צמוד למדד המחירים לצרכן. הערבות תהיה בנוסח 

        המפורט במסמכי המכרז, בתוקף עד לתאריך 31.3.2012. ערבות שלא תהיה מקורית 

        או שלא תהיה בנוסח המוצע, תגרום לפסילת ההצעה.

2.         ייבחנו וייבדקו רק מכונים שיציגו אישור בתוקף מטעם משרד הבריאות, על היותם מוכרים כניידות 

        לבדיקות כשירות לרפואת ספורט.

3.             פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט המכרז, בהסתמך על האמור 

        בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים,  תשנ"ג – 1993.

הגשת מסמכי המכרז:

1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד, ללא תשלום, מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").   

2. את ההצעות למכרז יש להגיש בשני עותקים ביד או באמצעות שליח אל תיבת המכרזים המוצבת 

    במשרד הראשי, שדרות ויצמן 13 ירושלים, בארכיב בקומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו.

3. המועד האחרון להגשת ההצעות - יום רביעי , 23.11.2011 בשעה 12:00.

4. שאלות הבהרה ניתן לשלוח למר אלי כהן, באמצעות פקס' מספר 02-6709352, עד ליום 

   ראשון 6.11.2011. המוסד לא ישיב לשאלות שיגיעו לאחר מועד זה. תשובות לשאלות יועלו 

   באמצעות אתר האינטרנט של המוסד בכתובת לעיל, עד ליום ראשון, 13.11.2011.

5. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או היקף 

    העבודה שתימסר לזוכה במכרז, או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות.