ביצוע ראיונות בקרה בבתי זקנים

מספר מכרז: מ(2037)2008
תאריך פרסום : 12/11/2008
תאריך הגשה : 14/12/2008 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

מכרז מס'  מ(2037) 2008

 ביצוע ראיונות בקרה בבתי זקנים

למוסד לביטוח לאומי דרושים אנשי מקצוע בתחום הסיעוד והעבודה  הסוציאלית לביצוע ראיונות בקרה בבתי זקנים.

המוסד לביטוח לאומי יבחר עד 40 מראיינים- אנשי מקצוע פרטיים בלבד, חברות אינן יכולות להציע הצעות במכרז זה.

תמצית תנאי הסף:

1.  בעל/ת תואר ראשון בעבודה סוציאלית, או בעל/ת תואר בגרנטולוגיה, או 

    אח/ות מוסמך בעל תואר בסיעוד.

2.   המציע יצרף אישור תקף על ניהול ספרים ופנקסי חשבונות עפ"י חוק עסקאות 

    גופים ציבוריים תשל"ו- 1976.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט המכרז, בהסתמך על האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.

הגשת מסמכי המכרז:

1. ניתן להוריד את מסמכי המכרז מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

2. את ההצעות למכרז יש להגיש בשני עותקים, ביד או באמצעות 

 שליח במעטפה חתומה, אל תיבת המכרזים המוצבת בארכיב בקומה 2 

  בבניין המוסד לביטוח לאומי, שדרות ויצמן 13 ירושלים, אצל מר יוסי מרציאנו.

3. המועד האחרון להגשת ההצעות - יום ראשון  14.12.2008 בשעה 15:00.

4. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף 

   המכרז ו/או היקף העבודה שתימסר לזוכה במכרז, או לבטלו מסיבות 

  ארגוניות, תקציביות או אחרות.