אספקת שירותי ייעוץ רפואי

מספר מכרז: מ(2037)2010
תאריך פרסום : 12/01/2011
תאריך הגשה : 16/03/2011 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

מכרז  מס' מ(2037)2010

אספקת שירותי ייעוץ רפואי

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות להתקשרות עם רופאים, לצורך 

מתן שירותי ייעוץ רפואי בנושאי נכות כללית, נפגעי עבודה ונפגעי פעולות איבה 

בסניפי המוסד הפרוסים ברחבי הארץ, והכול כמפורט במסמכי המכרז.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט המכרז, 

בהסתמך על האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג – 1993.

אופן הגשת ההצעות למכרז:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").
  2. את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה בשני עותקים, (עליה יצוין מס' 

         המכרז בלבד) אל תיבת המכרזים המוצבת בבניין המוסד לביטוח לאומי, 

         שדרות ויצמן 13 ירושלים, בארכיב בקומה 2  אצל מר יוסי מרציאנו.

   3.  המועד האחרון להגשת הצעות למכרז - יום רביעי, 16.3.2011 בשעה 12:00.

        הצעות שיגיעו לאחר מועד זה, לא יילקחו בחשבון.

  1. שאלות הבהרה למכרז - ניתן להגיש עד ליום חמישי, 3.2.2011 בשעה 12:00. 

         לא יתקבלו שאלות לאחר מועד זה. תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו באופן 

         מרוכז באתר האינטרנט של המוסד בכתובת הנ"ל, עד לתאריך 6.3.2011.

  5.   המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף 

       המכרז ו/או את היקף העבודה שתימסר לזוכה במכרז, או לבטלו מסיבות ארגוניות, 

       תקציביות או אחרות.