ביצוע בדיקות כלכליות עבור אגף החקירות

גרין  מ.מ. - ייעוץ פיננסי וכלכלי בע"מ
מספר מכרז: מ(2037)2011
תאריך פרסום : 01/12/2011
תאריך הגשה : 21/12/2011 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

                                                   מכרז מס' מ(2037)2011

           ביצוע בדיקות כלכליות עבור אגף החקירות

המוסד לביטוח לאומי מעוניין לבצע בדיקות כלכליות ברחבי הארץ, עבור אגף החקירות, 

לרבות עריכת מאזנים, ראיית חשבון, ייעוץ כלכלי וכדומה.

תמצית תנאי הסף:

1.             המצאת ערבות בנקאית מקורית בלתי מותנית לקיום תנאי המכרז, בסך 5,000 ₪ צמוד 

          למדד המחירים לצרכן. הערבות תהיה בנוסח המפורט במסמכי המכרז, ובתוקף עד 

          ליום 31.3.2012.

2.             פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט המכרז, ובהסתמך 

          על האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים  תשנ"ג – 1993.

הגשת מסמכי המכרז:

1.  את מסמכי המכרז ניתן להוריד, ללא תשלום, מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").     

2.  את ההצעות למכרז יש להגיש בשני עותקים במעטפה חתומה, ביד או באמצעות שליח, אל 

    תיבת המכרזים המוצבת בבניין המוסד לביטוח לאומי, שדרות ויצמן 13 ירושלים, בארכיב 

     בקומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו.

3.  המועד האחרון להגשת ההצעות - יום רביעי, 21.12.2011 בשעה 12:00.

4.  שאלות הבהרה ניתן לשלוח למר יוסי סרי באמצעות פקס' 02-6463086, או באמצעות 

     דוא"ל yossis@nioi.gov.il , עד ליום חמישי  8.12.2011 .המוסד לא ישיב לשאלות שיגיעו 

     לאחר מועד זה. תשובות לשאלות יועלו באמצעות אתר האינטרנט של המוסד בכתובת 

     לעיל, עד ליום חמישי  15.12.2011.

5.  המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף המכרז, ו/או את 

    היקף העבודה שתימסר לזוכה במכרז, או לבטלו, מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות.