שדרוג ותחזוקת מערכות בטחון מתח נמוך

אפקון  בקרה ואוטומציה בע"מ
מספר מכרז: מ(2038)2009
תאריך פרסום : 04/08/2010
תאריך הגשה : 06/10/2010 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 500  ש"ח

 

מכרז  מס' מ(2038)2009

שדרוג ותחזוקת מערכות ביטחון ומתח נמוך

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לשדרוג ותחזוקת מערכות ביטחון ומתח 

נמוך בסניפי המוסד לביטוח לאומי ברחבי הארץ.

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1.         על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח בסך 20,000 ₪ 

       לסל אחד או ערבות בסך 40,000 ₪ לשני סלים, כמפורט במסמכי המכרז. הערבות תהיה 

       בנוסח המצורף כנספח א' למכרז, ובתוקף עד ליום 31.3.2011. כל שינוי מהנוסח האמור 

       יגרום לפסילת ההצעה.

2.          על המציע לצרף אישור תקף על ניהול ספרים ופנקסי חשבונות עפ"י חוק עסקאות גופים 

        ציבוריים, תשל"ו - 1976.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרטהמכרז, בהסתמך 

על האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג – 1993.

 

אופן הגשת ההצעות:

א. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

ב. הגשת הצעה למכרז כרוכה בתשלום של 500 ₪ (שלא יוחזרו), שיש לשלמם באמצעות 

    אתר התשלומים של המוסד לביטוח לאומי בקישור המופיע בדף הבית. להצעה יש לצרף 

   את האישור על התשלום .

   לתשומת לב מגישי ההצעה למכרז: בנספח י"ט למכרז - כתב הכמויות,  קיימות 

   הנחיות  למילוי קובץ אקסל.  חובה למלא את הקובץ. 

   לחץ כאן לפתיחת קובץ אקסל.   

ג.  את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה כמפורט במסמכי המכרז,  לתיבת 

    המכרזים המוצבת במשרד הראשי, שדרות ויצמן 13 ירושלים, בארכיב בקומה 2 

    אצל מר יוסי מרציאנו.

    על-גבי המעטפה יש לציין את מספר המכרז.

ד. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז  - יום רביעי  6.10.2010 בשעה 12:00.

    המוסד לביטוח  לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר מועד זה.  

ה. שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח עד  ליום רביעי, 18.8.2010 בשעה  12:00 אל איש 

     הקשר, מנחם אפרים, שפרטיו מצוינים בסעיף 0.7.2. למכרז. המוסד לביטוח לאומי אינו 

     מתחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה. תשובות לשאלות הבהרה יועלו במרוכז 

     באתר האינטרנט של המוסד עד ליום שני 6.9.2010.

ו. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או 

   את היקף העבודה שתימסר לזוכה במכרז, או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות.