הפעלת שירותי מזנון והסעדה למוסד לביטוח לאומי בירושלים - מכרז חוזר

י.א.ב. שפר מזון בע"מ
מספר מכרז: מ(2038)2010
תאריך פרסום : 19/12/2010
תאריך הגשה : 05/01/2011 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

מכרז  חוזר מס' מ(2038)2010

הפעלת שירותי מזנון והסעדה למוסד לביטוח לאומי בירושלים

 המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות מחיר להפעלת שירותי מזנון והסעדה לעובדיו ולציבור מבקריו 

 במשרד הראשי שבשד' וייצמן 13 בירושלים.

תמצית תנאי הסף:

  1. על המציע להיות בעל ותק מקצועי וניסיון מוכח של שנה לפחות בניהול ו/או הפעלת מזנון/מסעדה 

          לשני גופים או מוסדות או חברות, ובהיקף של לפחות 150 סועדים ליום בכל מזנון.

   2.   על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית (ערבות הגשה), או ערבות מחברת ביטוח ישראלית 

        בסכום של 10,000₪, בתוקף עד לתאריך 28.2.2011, ועל פי הנוסח המצורף בנספח ג'1 למסמכי 

        המכרז. ערבות שלא תהיה בנוסח המצורף תפסול את הצעת המציע.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על 

תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

 

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת הצעות:

1.    את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

2.    הגשת הצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום.

3.         כנס ספקים: כנס ספקים יתקיים ביום שני 27.12.2010 בשעה 10:30 במזנון המשרד

   הראשי שדרות וייצמן 13 ירושלים. ההשתתפות בכנס הינה חובה. מציע אשר לא ישתתף

בכנס הצעתו  לא תילקח בחשבון.

פרוטוקול של כנס הספקים וכן תשובות לשאלות שיוצגו בכנס, יועלו באתר המוסד לביטוח 

לאומי בכתובת www.btl.gov.il/דף הבית/ מכרזים עד ליום  חמישי 30.12.2010.

   

4.         את ההצעות למכרז יש להגיש בארבעה עותקים כמפורט בסעיף 3 למכתב הפנייה, ביד או  

       באמצעות שליח לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שדרות 

       וייצמן 13 ירושלים קומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו.

5.         המועד האחרון להגשת ההצעות - יום רביעי 5.1.2011 בשעה 12:00.

 הצעות אשר תגענה באיחור לא תילקחנה בחשבון.

 6.         המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.