הפניית מתנדבים לשירות לאומי במוסד לביטוח לאומי

הזוכות במכרז הן:  
1. "אלומה" 
2. "האגודה להתנדבות"
3. "עמינדב - אגודה תורנית להתנדבות"

מספר מכרז: מ(2039)2010
תאריך פרסום : 21/11/2010
תאריך הגשה : 15/12/2010 בשעה: 12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

   

מכרז מס'  מ(2039)2010

 הפניית מתנדבים לשירות לאומי במוסד לביטוח לאומי

 המוסד לביטוח לאומי מזמין גופים המוכרים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (בנות שרות לאומי 

 בהתנדבות), להציע הצעות להפניית מתנדבים במשרדיו ברחבי הארץ.

תמצית תנאי הסף:

1.             על המציע להמציא אישור על היותו גוף מוכר כהגדרתו בתקנות.

2.             על המציע להמציא אישור בתוקף בדבר מעמדו במע"מ.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט המכרז, בהסתמך על האמור 

בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.

הגשת מסמכי המכרז:

1.       ניתן להוריד את מסמכי המכרז מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").הגשת הצעה למכרז 

 אינה כרוכה בתשלום.

2.  את ההצעות למכרז יש להגיש ביד או באמצעות שליח במעטפה חתומה  בגודל A4  אל  

    תיבת המכרזים המוצבת בבניין המוסד לביטוח לאומי, שדרות ויצמן 13  

    ירושלים, בארכיב בקומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו.

3.  המועד האחרון להגשת ההצעות - יום רביעי 15.12.2010 בשעה 12:00.                                     

     הצעות שיגיעו לאחר מועד זה לא ייבדקו.

4. בשאלות הבהרה ניתן לפנות למר אלי כהן באמצעות פקס מס' 02-6709352 עד ליום שלישי     

    30.11.2010. המוסד אינו מתחייב להשיב לשאלות שיגיעו אחרי מועד זה. תשובות לשאלות 

   הבהרה יפורסמו באתר המוסד לביטוח לאומי/ דף הבית/ מדור מכרזים  עד ליום 

   שלישי,  7.12.2010  .

5. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או את  היקף  

    העבודה שתימסר לזוכה במכרז, או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות.